12. sınıf edebiyat kitabı sayfa 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

sayfa 4: 1.sorunun cevabında : din anlayışı,kültür farklılıkları,dil ,coğrafi konum gibi temeller ortaya atıldı.

hazırlık soruları

1. islamiyetin gelişimi, kavimler göçü, göçebe hayattan vazgeçiş vs..

2.çağdaş bir devletin kurulması, ankaranın başkent olması,halkçılığın devlet progr***** girmesi, bilimsel ve laik anlayışa dayanan milli eğitimin öngörülmesi,kadının özgürlüğü gibi toplumun çehresini değiştiren oluşumlar sanat ve edebiyat çevrelerinde de derin etkiler yapar.

3. milli edebiyat dönemindeki eserlerin konuları Cumhuriyet döneminde devam etti.Atatürk ün kişiliği, ilkeleri anlatıldı.sevinçler acılar çoşkular işlendi.

biz derste bu şekilde cevapladık.

——————-

sayfa 5: *çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek.

*Eskiyi tamamen yok ederek yeniye ulaşmak

*Anadoluya(halka) yönelmek

—————-

SAYFA 9

1:siyasi temel;tanzimat fermanı, sosyal temel; medreselerin yıkılmış olması,fikri temel;şairlerin şarkla garp arasında kalması

2.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında genel olarak Anadolu’ya yönelme görülür. Eserler Anadolu anlatılmış, aydınların Anadolu’yu tanımadıklarından bahsedilmiştir. Bu gibi şeylerle memleket anlayışı ortaya çıkmıştır.

3.Yenilikler: Gençlerin Anadolu’ya yönelmesi, sadece İstanbul’dan memleketin kurtulamayacağı işlenmiştir.

Anadolu’da Bir Gece: Anadolu’da ki sıkıntılar anlatılmıştır.

Tohum: Anadolu’ya yönelme işlenmiştir.

Aydınların halka yönelmesi ile birlikte kurtuluşun sadece İstanbul’dan olamayacağı anlaşılmıştır. Anadolu çoğu zaman yöneticiler ve aydınlar tarafından bir zahire ve asker deposu olarak görülmüş, gerekli hizmet devlet tarafından verilmemiştir. Yani Osmanlı’nın Anadolu’yu göz ardı etmesi aydınları Anadolu’ya dönük eserler vermeye itmiştir.

4.Cumhuriyetten önceki dönemlerde Anadolu çoğunlukla eserlere yansıtılmamıştır. Hikaye ve tiyatrolarda anlatılan olayların çoğu İstanbul’da geçmektedir. Cumhuriyetten önceki dönemler de anlatılacak olay yazar tarafından seçilir yazar olayı kurgular öyle anlatırdı. Yani yazılarda çoğunlukla sanat yapma amacı vardı. Cumhuriyetten sonraki dönemlerde ise sanat kaygısı güdülmeksizin doğrudan anlatım kullanılmıştır. Hayat olduğu gibi okuyucuya aktarılmıştır. (Türk Edebiyatında Anadolu ilk kez Çalıkuşu romanında anlatılmıştır.)

5.Genel olarak düşündüğümüzde insan topluluklarını millet yapan değerler:

- Ortak bir vatan

- Ortak bir dil

- Kültür ve Tarih birliği

- Ortak örf-adet

- Din, Ahlak

6.a) batı düşüncesinden etkilenilmiştir.Mesala bu tohum metnindede makineleşmekten bahsedilmiştir.ama ruh olmadan bir şey olamaz

b)varoluşculuk akımının etkisi vardır.Fakat manevi değerleri anlatan mistisizm akımının etkiside vardır.Çünkü batıdaki varoluşculuk akımı maneviyata karşıdır.Herşeyde önce insanın kendi özünü oluşturması gerektiğini savurunur varoluşculuk.

6.SORU=B SIKKI

VAROLUŞÇULUK AKIMININ ETKİSİ VARDIR.FAKAT MANEVİ DERĞERLERİ ANLATAN MİSTİSİZM AKIMININ ETKİSİDE VARDIR.ÇÜNKÜ BATIDAKİ VAROLUŞÇULUK AKUMU MANEVİYATA KARSIDIR.HERŞEYDEN ÖNCE İNSANIN KENDİ ÖZÜNÜ OLUŞTURMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR VAROLUŞÇULUK.

—————

SAYFA 10

sayfa 10 etkinlik:dil;sade ve akıcıdır.zevk anlayışı;özentilikten kurtulmuş bir şekildedir.

———–
SAYFA 11

“Dilekçe ve Karşılaştırma” metinleriyle ilgilki olan bu sorularla ilgili olarak:

evet, birey kavramı ön plana çıkmıştır.

Evet ilişki kurulabilir, cumhuriyet ilkesinin sonucu olan kanun karşısındaki eşitlik, laik düşünce kişilerin duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirmesine yol açmıştır denilebilir.

Karşılaştırma metninde psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden söz edilebilir.

varoluşculuk düşünce akımının etkisiyle ele alınabilir; çünkü kişinin varlığının farkına varması, birey olduğunu hissetmesi yani padişahın ya da başka bir şeyin kulu olmadığının farkına varması.

—————-

SAYFA=13

**ÇME DEĞERLENDİRM CEVAPLARI

1.SORU=

D

D

D

2.SORU=VAROLUŞÇULUK(BOŞLUK)

3.SORU=E SIKKI

4.SORU =B SSIKKI

**ÇME DEĞERLENDİRME

1.SORU=

Y

Y

D

2.SORU=PSİKOLOJİK(1.BOŞLUK)

PSİKİYATRİFK(2ÇBOŞLUK)

BATI(3.BOŞLUK)

EKONOMİK(4.BOLUK)

3.SORU=A SIKKI

4.SORU=ŞİİRDE HECE KULLANILMIS,DİL SADELEŞMİŞ,KONULARDA ANADOLU İŞLENMİŞ,ANADOLUYA YÖNELME BASLAMISTIR.ÇAĞDAŞLASMA İÇİN NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNDEN BAHSEDİLMİŞ,KONU OLARAK VE EESERLERDE ATATÜRK ‘ÜN İLKELERİ BİR YOL OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.

sayfa 13teki 8.metin soruları ve anlama-yorumlama

9. ulusçu,demokratik,özgürlükçü ve çoğulcu.Temel Amaç;dengeli,huzurlu,refah içinde toplum oluşması

10)a)din ve devlet işlerinin ayrılması.parçaya göre herkes dinini seçmekte,yerine getirmekte özgürdür.din işleri devlete karıştırılmamalı ibadeti siyasi sembol olarak düşünülmemeli.kişinin allahla arasında olandır.

b)din ve vicdn özgürlüğü var.din ve devlet işleri birbirinden ayrılır.

c)din konusunda herkesi özgür bırakıor.kimseye zorla din seçtirmior.bizim dinimiz yüce bir din olduğunu ve akla mantığa uyduğu

———-
Sayfa 14 ,

NURULLAH ATAÇ’ın EDEBİ KİŞİLİĞİ

Dilde sadeleştirme ve özleştirme hareketinin savunucularındandır. Türkçe’deki yabancı kelimeleri kullanmamış, dille düşünce arasında dolaysız bir ilişki olduğunu, somut düşünme geleneğinin doğabilmesi için kavramların saydam, hangi kökten geldiklerinin anlaşılır olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu yol da, Ataç’a göre, Latince, Grekçe, Farsça, Arapça gibi yabancı dillerin eğitimini zorunlu kılmak başarılamayacağına göre, bunlardan alınan kelimelerin Türkçe’leştirilmesinden geçer.

Türk edebiyatında izlenimci eleştirinin ilk örneklerini verdi. Akşam’da tiyatro eleştirmenliği, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Tan, Posta, Cumhuriyet, Son Havadis, Dünya gazetelerinde eleştiri yazıları çıktı. Denemeleri Türk Dili, Varlık, Yedigün, Ülkü, Seçilmiş Hikayeler dergilerindedir.

Motif kelimesinin anlamları (sayfa14)

1 . Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri:

“Halı motifi. Danteldeki motifler.”

2 . edebiyat Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge.

3 . müzik Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim:

“Melodi motifi.”- .

—————-

sayfa 16 hazırlık çalışması

1.tarihi belge ansiklopedik bilgilerden yararlanılır

2.okuyucuyu bilgilendirmek amaçtır.

3.3 şekilde kullanılır edebiyatta anlamı anafikirdir

4.özgürlük anlamında herkes dinini seçmkte özgürdür.

——————
16-20 karısık

İNCELEME

1-batıya doğru adlı metin batı ve doğu medeniyeti hakkında yazarın görüşlerini okurlara iletmek amacıyla yazılmıştır.

2-doğu-batı-doğulu-batılı-batı acunu(dünyası)-doğu doğudur batı da batı.

motifler-doğu ve batı dır.

b-bu motifler bir araya geldiğinde metinin temel düşüncesini oluştururlar.

c-motiflerin,metnin temel düşüncesini meydana getirmöek için bir plan dahilinde bir araya getirilmişlerdir.örnek cümle-doğu doğudur,batıda batı-biz de bir doğululuk,batılılardan bir başkalık var.

3-giriş:doğululk ve batılılık ne dir?

gelişme-batı medeniyeti ve kökenleri

sonuç:batılı olunmalıdır.

4:bu metinde ele alınan Batı ve batı medeniyeti,batılılaşma günümüzün öğretici metinlerinde işlenmektedir.çünkü tazminattan beri yüzünü batıya dönen türkiye hala batı medeniyetini örneek alma*** devam etmektedir.bugün AB ye katılmak için aday ülke olması,metindeki temanın canlılığının işaretidir.

5:metinin teması-batılılaşmak

sosyal hayat unsurları-batı kültür ve medeniyetinin örnek alınması ve buna göre şekillenen sosyal hayat.

çıkarlarımız.cumhuriyet döneminde benimsenen ve yapılan ink.larla birlikte çağdaşlaşmak amacıyla batı kültür ve medeniyeti örnek alınmış fakat yanlış batılılaşma tanzimat döneminde de olduğu gibi o dönmn yazarlarınca eleştirilmiştir.

6:metinde yazıldığı dönemin ssosyal ve siyasi akımı olan batılılaşma etrafında kaleme alınmıştır.

7.tablo

açık-aşık anlatıma sahiptir

duru-gerekssiz sözcükler kullanılmamıştr.

akıcı-söyleyiş olarak akıcılık vaardır

tutarlı-savunulan görüşler baştan sona tutarlıdır.

süslü sanatlı-sade ve sanatsız bir anlatımı vardır.

objektif-yazarın görüşlerini yansıttığı için subjektiftir.

1.etkinlik

1.gurp

doğululuk-batılılık-batı,yunan,latin uygarlığı-erdem-gelenek

2.grup

doğu-batı-orta çağ-yenileşme çağı-masal

3.grup

bir kurt düştü içimize-bizim elimiz,kemiğimiz başka mı?

8.soru

yazarın kelime tercihine dikkat edildiğinde ***şayan canlı sade bir dil türkçenin olduğu dikkat çekmektedir.çünkü cumhuriyet dönmde sade bir türkçee ile insanın her halini ifade etmesi amaçlanmıştır.

9.tablo

pastoral:———–

epik:—————

lirik:batı*** gidiyoruz,gideceğiz.

mizahi:gidiyoruz batıya doğru.birkez çıkmışız yola kimse durduramaz artık.

duygusal:bizim etimizz kemiğimiz başka mı?

öğretici:metinn taamam mı na yakını öğretici anlatıma sahiptr.

10.etkinlik

batı*** doğru metin yapı tema dil ve anlatım bakımından deneme geleneğine sahiptir.

——————
17.sayfa:

1-doğu-batı kıyaslaması yapmak, batıyı üstün kılan değerleri göstermek için yazılmış.

2-a)doğu,batı,değer,düşünme,bilgi,biz

b)anafikri ortaya koyma görevi üstlenmiştir.

c)kıyaslama

3-

Giriş:Batı başkadır, Doğu başka.

Gelişmeoğulu olmayı üstünlük sayardık ama öyle değilmiş.Şimdi doğulu olmayı eksiklik sayıyoruz.Batılı olmaya çalışıyoruz ama olamıyoruz.Yanlışımız sadece bugünkü batıyı öğrenmeye çalışmamızdır.Batının dayandığı temelleri öğrenmememizdir.

sonuç:Batılı olmak istiyorsak sadece bugünkü batıyı değil onun temellerini ve geçirdiği aşamaları da öğrenmeliyiz ve yaşamalıyız.

4) ele alınıyor çünkü batılılaşma devam ediyor.

5)Metnin teması:Batılı olmak bugünkü batıyı anlamakla olmaz.

Cumhuriyet dönemine….:Toplumsal hayatta devrimlerle meydana gelen değişiklikler

Çıkarımlar:Şekil olarak batılı olmakla iş bitmiyor, kafa yapısıyla da batılı olmak gerekir.

6)Batılıcılık

7-a)açık

duru değil kelime tekrarları var

tekrarlar var akıcı ama akıcı diyebiliriz.

tutarlı.

sade bir dil

öznel bir bakış açısı

b)yazarın herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini açık,akıcı, duru ve tutarlı bir şekilde ispatlama kaygısı gütmeden, öznel yargılarla anlattığı yazı türüne deneme denir.

8)Dilimizdeki arapça ve farsça kelimelerin atılması, dilin sadeleşmesi ve bazı kelimelerin yerleşmesi bakımından yazar zorlama bir dil tercih etmiştir.örneğin acun,kanı,erek,dörütmen,büğünkü

——————-
Sayfa 18

4)Günümüz eserlerinde batıya yönelme devam ediyor.

5)Metnin teması:Batılılaşma

Cumhuriyet dönemine ait sosyal hayat unsurları : Batının örnek alınması gerektiği ve buna göre hareket etmemiz gerekir.

Çıkarımlarımız: Batıyı anlamak için batının gereklerini bilmemiz gerekir.Batının bilim dallarındaki yeniliklerini almamız gerekir.

——————–
Sayfa 19

6)(sosyal-siyasi) batılılaşma akımı etrafında ele alınmıştır.

7)Açıktır.

durudur.

akıcıdır.

tutarlıdır.

süslü(sanatlı)değildir.

Objektif değildir.Subjektifdir.

—————————–

sayfa 20

1. paragraf:öğretici

2.paragraf:mizahi

3.paragraf:duygusal

diğer paragraflar öğretici

öğretici anlatım türü ağır basmaktadır.

nesir geleneğine(deneme) aittir.

12-işlemezdi.Çünkü yazar öznel bir bakış açısıyla temayı ele almıştır.Bir başka yazar batının doğuyu örnek alması gerektiğini savunabilirdi.

Batının teknik olarak gelişmesine rağmen bazı değerlerini kaybettiğini, bu değerler bakımından bize özendiğini dile getirebilirdi.örneğin aile kavramının batıda yokolduğunu,batılıların rahat yaşama uğruna çocuk yapmak istemediklerini, bu yüzden avrupa nüfusunun hızla azaldığını dile getirebilirlerdi.

——————-

sayfa 23

soru 1

1)nizam-ı cedit ordusu kurldu.

2)giderleri karşılamak için nizam-ı cedit hazinesi kurldu.

3)tersane ıslah edildi.

4)avrupanınönemli merkezlerinde sürekli eliçlikler açıldı.

5)resmi devlet matbaası kurldu.

6)fransızca devletin ilk resmi yabancı dili olarak kabul edildi.

7)merkeze bağlı eyaletler yeniden düzenlendi.

(bu yenilikler askeri,mali,kültürel alnları kapsamaktadır.)

soru 2

yazmamışm….

soru 3

yapılan yenilikler toplum haytını kapsar.yapılan yenilikler bir şekilde halkı etkilemiştir.fermanın içerdiği yenilikler halkın karşılaştığı sorunlara çözüm yolu getirmiştir.

soru 4

osmanlınn aydınları istemekteydi.çünkü osmanlı devletinin batılı devletlerin gerisinde kaldıklarını düşünüyorlardı.

soru 5

birçok yenilk yaplımış. bu yenilklerin yapılması zamn almıştır.halk bu yeniliklere karşı çıkmşıtır.edebiyt alnnda yapıln yenilkleri halkın içine sinmedği için geç olmuştur.

—————–

sayfa 24

soru1.

ikiside öğretici metinlerdir.bilgi vermek amaçtır.

soru2.

söylenebilir.çünkü sürekli tekrarlanan söz tekrarları var.

soru3.

iki metinde de harp den bahsediyor. batılılaşmayı yansıtıyor.

soru4.

terimler:roman,mübalağa,edebiyat,tenkit(eleştiri), makale,müellif(yazar),şiir

kavramlar:edebiyat ı cedide, edebiyat tarihi

gün****k hayata ait kelime ve kelime grupları:tesadüf etmek,ilham almak,ecnebi

soru5.

bir metinde anlaşılması güç kelimeler varsa anlatımı kapalı kılar.metinde yabancı sözcükler olduğu için anlatımında ağırlık var.metin için ağır bir dil kullanılmış.ama dönemde yaşayanlara göre bu dil sade görülebilir.

soru6.

öğretici

soru7.

makale geleneğinin devamıdır.(öğretici metin geleneği de olabilir arkadaşlar ama öğretmen bize bunu da söylemişti)

soru8.

yazar kendi hayatından esinlenerek bu eseri yazmıştır.yazar etkilendikleri olayları eserlerine yansıtabiliyor. Peyami Safa bazı eserlerinde de hastalığından (kemik hastalığı) izler yansıtmış.

——————

sayfa 25.

soru1.

okuyanın gözünde canlanması için betimlemelere yer verir, resimlerle de görülmesi gerektiğini düşündüğüm yerleri okuyucuya gösterirdim.

soru2.

a)kelimeler:nehir,tuna,köprü,Fırat

kelime grupları:Galata köprüsü,Carablus Köprüsü

cümleler:Fırat’ı Carablus’da görmeli

b)motifler anlatımı güçlendiriyor.konuyu pekiştirmek için kullanıyor.

soru3.

(sırasıyla) 2-1-4-6-5-3 diye baştan aşağıya yazın arkadaşlar

soru4.

eserlerde halka yönelme, memleket sıkıntısını anlatması Cumhuriyet döneminde başlamıştır.Cumhuriyet döneminin özelliği memleket ve insanlar hakkında bilgi vermesidir.bunu da eserlerinde görüyoruz.

soru5.

arkadaşlar bu sorunun cevap ı isteğe bağlıdır herkes kendisine göre cevap verdi sınıfımızda.

soru6.

milli edebiyat döneminde anadolu coğrafyasını anlatan eserlere rastlanır.biz burdan yola çıkarak akımın milliyetcilik akımı olduğu kanısına vardık.

soru7.

gereksiz tekrarlar yok.metin açık ,duru, akıcı,anlaşılabilirdir.

soru8.

istasyon:terim

her nehrin kemali zevalindedir:cümle

demir yolu:terim

hoş geldin:günlük hayatta kullanılan cümle

tünel:terim

göz adesesi:kavram

bin kilometre:terim

balkanlar:kavram

bayrak:kavram

tuna illeri:kavram

tezgahın böğründeki demir bir mekik:günlük hayatta kullanılan cümle

hendese:terim

haliç:kavram

soru9.halk diline yakınlaşma.yazar halkın kullandığı kelimeleri metinde kullanmış.

soru10.

betimleyici ve öğretici anlatım türleri.

soru11.

gezi yazısı geleneğininn devamı.

soru12.

-bir yazardır

-edebiyat ve şiir aşığıdır

-aynı zamanda bir edebiyat tarihçisi

-sanatlı bir üslübu vardır

-renkli bir anlatımı vardır

-iyi bir gözlemcidir.

——————–

Sayfa 36 tablo

cumhuriyet dön. öğr. metinleri – - önceki dön. ait öğr. metinler

Benzerlikler

* Bilgi vermek amaçlı olmaları, öğretmeye ve düsündürmeye yönelik olmalarıdır.

Farklılıklar

Kelime

türkçe kelimeler Fransızca,arapça,farsça kelimeler

kullanılmıştır . kullanılmıştır.

Kelime grupları

Halk söyleyişlerine ait anlaşılmayan,ağır,arapça,farsça

kelime gruplarıdır. tamlamalar.

DiL kuralları

Türkçe dilinin kurallarıdır. arapça,farsça,türkçe kuralları.

————–

sayfa:35 Cumhuriyet dönemi öğretici metinleri tablosu

Yapı: Düz yazı

Tema: milli konular, batılılaşma,anadolu’ya yönelme

Dil ve anlatım: dili sade, halkın anlayabilecegi bir dil kullanılmıştır,duru,yalın,açık,süssüz

About these ads

245 Yanıt so far »

 1. 1

  serap demiş,

  cok saol verdiğin bilgiler için

  • 2

   Anonim demiş,

   hepinizin amına koyuym eymi şerefsizler niye 35 e kadar koydunuz hııı çakdıklarım gerizekalı spastık özürlü indiyana cobbalar ya sizi

 2. 4

  tavşan demiş,

  çok sağ ol

 3. 5

  handan demiş,

  wallla teşekkür ederim çok işime yaradı :)

 4. 6

  kÜbRA demiş,

  WaLLa coQ SAğOL BeNiMDe CoQ İşiME YaRAdI AllAh raSı olSuN x))

 5. 7

  ecem demiş,

  ALLAH sizden razı olsun çok işime yaradı kitap almama gerek kalmadı emeğinize sağlık:))

 6. 8

  gülsüm demiş,

  abi bu ne yaaa ne desem ne sölesem az kurtardınız bni büyük bir dertten hay allah bu siteyi açandan bin kere razı olsnnn

 7. 9

  gülsüm demiş,

  ya çok tşk edrm çak işimi gördüüü nasıl tşk etsem bilimommmm((:

  • 10

   kadir demiş,

   çok teşekkürler çok işeime yaradı ..
   konulların devamını bekliyoruz ..

 8. 11

  kertemeyen_kele demiş,

  yaaaa 12.sınıf türk edebiyatında 35 e kadar gelmişiz bari şunu 56 yapalım bea noluuuurrrr :( çok lazıııımmmmm ben çıkamıyom işin içinden :(

 9. 12

  fatos demiş,

  :D saolun cok işime yaradı tşklerrrr

 10. 13

  bilge demiş,

  of of off süper..
  çok sağolun:)

 11. 14

  Anonim demiş,

  4

 12. 15

  Anonim demiş,

  ay çoo teşekkür ediyorum biz kopyacılara çok yarıyor katılanlar 1 yazsın:)))

 13. 16

  yaprak demiş,

  çok teşekkürler çok işime yaradı sağolun varolun

 14. 17

  yaramaz demiş,

  cok iyi olmuş elinize
  sağlık

 15. 18

  Anonim demiş,

  sdf

 16. 19

  sanem demiş,

  çok teşekkür ederim saolun yaa

 17. 20

  sib3l demiş,

  allh razı olsun cok işime yaradı kac saat zman harcamıorum yapmk içn artık ellerinize kollarınıza sağlık:D:D

 18. 21

  duygu demiş,

  allah razı olsun işime çooooook yaradı

 19. 22

  ismail demiş,

  ya yeminederim hızır gibisiniz hea hocayı okulun ilk gününde deli etmiştim bunlar sayesinde derse fln kalkıorum öncedende kalkıodum ama çok uraşmıodum allah razı olsu8n sizden :D

 20. 23

  eda demiş,

  ayyyy çok teşekkür ederim ya çok saol olun ya

 21. 24

  metin demiş,

  vallaha çok sağol allah sevdiğine kavuştursun…(kavuştuysan tuttuğun altın olsun)geri kalanları da yazarsan seviniriz

 22. 25

  can demiş,

  Ayyyy valla coooook saolunn cok manyak işime yarıo ama bunun devamı da olsa hiçç fena olmaz yani….

 23. 26

  coplas demiş,

  bu sayfa çok gusel olmuş darısı devamına :D:D

 24. 27

  filiz demiş,

  gerçekten çok güzel bir site ellerinize sağlık ama devamınıda yazsanız çok iii olur:

 25. 28

  KÜBRA demiş,

  çok güzel yayımlamışsınız, biz öğrencilerin işine çok yarıyor çok saolun ama lütfen devamını da yayımlayın……….

 26. 29

  asi liselim demiş,

  çokkkkkkkkkk güzelllolmuşşş:x

 27. 30

  medine demiş,

  allah razı olsun ne diyim :)

 28. 31

  büsra demiş,

  valla süper Allah binkere razı olsun cok isime yarıyoooooo

 29. 32

  Anonim demiş,

  :D

 30. 33

  Anonim demiş,

  saolsunlar ama bazı gereklı yerleri yapmamişınız yaa :))

 31. 34

  elif demiş,

  gerizekalılar kendiniz yapmayı deneseniz ya

 32. 35

  tamer demiş,

  elif misin nesn doğru knş

 33. 36

  eda demiş,

  kız elif misin nesin sen akıllıysan bu sayfada ne işin var

 34. 37

  orgun demiş,

  aga yha iyi hoşda çok eksik var sunbları tamamlayın

 35. 38

  eylem demiş,

  _________________________________________________________________ arkadaşlar her sorunun cevabı doğru değil ama buna çok dikkattttttt etseniiizzzzz iyi olur _________________________________________________________________ __________________________ ____________________ ___________________

 36. 39

  asi meleq X( demiş,

  wallahi brawo bizi yavuz hocanın qazabından kurtarmış oldunuz sayenizde saçlarım bozulmicak :))))

 37. 40

  Anonim demiş,

  fak fak

 38. 41

  nazlı demiş,

  saol ya walla çook işime yaradı bilqiler ;)

 39. 42

  Anonim demiş,

  keşke biraz daha ayrıntılı olsaydı

 40. 43

  Anonim demiş,

  saolun atanlar ıcın

 41. 44

  Anonim demiş,

  çok teşekkürler

 42. 45

  abdullah demiş,

  çok tesekkürler devamıda gelse çok güzel olur.

 43. 46

  eda demiş,

  evet devamı gelsin ama bazı sorularda yanlış çıkıyo onları düzeltin yani mümkünse `@@@@:dxd yinede tşk ederim saolun yani……..****

 44. 47

  öslem demiş,

  manyak süper bi site olmuş emeğinize sağlık:):):)

 45. 48

  rojin demiş,

  VaLlA DaHa dErSe bAşLaNaDaN BeN BiRçOk şEyİ DoLdUrDuM BaNa çOk yArDıMcI OlAcAğInDaN Emİnİm eLlErİnİzE SaĞlIk , çOk tEşEKkÜr eDeRiZ:)

 46. 49

  serckan demiş,

  wallaa iii guzel ama her sorunun cewabı kısa kısa bıraz daha ayrıntılı olsa tam super olur wallaa bızım hoca bu cewapları beyenceinı sanmıoorm ama olsun hocaa bana ödewını yapmış desın hiç olmassa saolun :):)

 47. 50

  fg demiş,

  bnfrnh

 48. 51

  eda demiş,

  terbiyesiz şeyler yazmayın terbiyesizler

 49. 52

  ada demiş,

  abii çok saolun yaww siteyi açandan allah bin kere razı olsun büyük derttn kurtardı bizi de soruların yerleriyle sayfaları karışık olmuş biraz ama yinede çok saoll

 50. 53

  esra demiş,

  çok tşkler elinie sağlık ama cvplar biraz kısa sanki bide eksik ama güzel

 51. 54

  ada demiş,

  elif çok zekisen senin ne iişin war bu sitede acaqba ??

 52. 55

  eda demiş,

  ya şuraya terbiyesiz şeyler yazmayın allah aşkına yaaaaaaa@@@@@@

 53. 56

  fatma demiş,

  çok sağol emeğine sağlık
  gerçekten de çok işime yarayacak :)

 54. 57

  LEZİZE NİNE demiş,

  HAY KOÇUM BENİM SENİNLE GURUR DUYUYORUM CNM BENİM YA NASILDA AKILLICA Bİ DAVRANIŞ SERGİLEMİŞ BENİM ARKADAŞIM YA TEBRİK EDERİM SENİ VATANINA MİLLTİNE HAYIRLI BİR ÇOCUK İŞTE NE OLSUN

 55. 58

  meltem demiş,

  teşekkürler ama;biraz karışık olmuş.

 56. 59

  Anonim demiş,

  saooll be çiçeaçç eline saglıık :)

 57. 60

  Anonim demiş,

  çok t.e
  allah razı olsun

 58. 61

  hakan demiş,

  tesekkürler allah razı olsun paylaştıgınız için

 59. 62

  eda demiş,

  hepinize başarılar @@@@

 60. 63

  Anonim demiş,

  ablanız kurban olsun size

 61. 64

  gülayyyyy demiş,

  işime yaradı doğrusu teşekkurler

 62. 65

  mevlüde demiş,

  arkadaşlar 30. sayfadan itibaren yok mu???

 63. 66

  mervenur demiş,

  süpersinzz yaa emeginze sagLıkk =))

 64. 67

  Anonim demiş,

  ay harika bi sistem ya odevim son ana kaldı diye endişe etmiyorm artık emeğinize sağlık……………çok tesk………….

 65. 68

  Anonim demiş,

  çok güzel be abi ama devamıda olsa çok iyi olacak

 66. 69

  ResPectPresTıTuentifonLy demiş,

  32 ve 33 sayfaların cevaplarını bulumadım yarın konu anlatıcam acıl lazım Sımdıden Ilgınıze Tesekkur Ederım.. Bugun Halledersenız Sevınırım Dua Ederım sıze :)

 67. 70

  aysu demiş,

  sayfa 23,24,25,26,28.29.30 daki soruların cevapları lütfen acil

 68. 71

  yüsra demiş,

  çok tşkr ederim ço yardımcı oldu :)

 69. 72

  dost acı söyler demiş,

  allah razı olsun

 70. 73

  tuğçe demiş,

  süper çok teşekkürler.

 71. 74

  agit demiş,

  tşk canlar

 72. 75

  agit demiş,

  walla bari işin içine girmişken kitabın hepisini yapsydınız ne gzl olurdu yinede tşk (spas)

 73. 76

  naz demiş,

  ya sağolunda 37 ve diğer sayfalarada geçiş yapıp cevaplasan biz çoktan geçtik bunları hadi bi güzellik daha yap

 74. 77

  demiş=) demiş,

  emeğe saygı saulun.. Türkçe kelimesi yazılırken bazı yerlerde küçük harfle baslamış Türk edebiyatçı ark duyuruyorum lütfen dikkat!

 75. 78

  pervin demiş,

  bu bilgileri bizimle paylaşıp başarımıza katkıda bulunduğunuz için teşekkürler

 76. 79

  gül demiş,

  allah sizden razı olsun…yazanın eline koluna sağlık

 77. 80

  irem demiş,

  çokkkkkkk tşk ederim iyi var saolunnnnn:)

 78. 81

  eda demiş,

  ya bazı sayfaların cevapları yok ama yinede saolun @@@@EDA@@@B.J.K LI

 79. 82

  cansu demiş,

  sayfa 20 den 36 geçilmiş oldu mu şimdi ya

 80. 83

  neşeli demiş,

  çok teşekkür ediyorum iyiki böyle bir şey yapmışsınız degilse saatlerce ugraşacaktık

 81. 84

  mtl demiş,

  çok saol ya Allah razı olsun senden kardeşim..

 82. 85

  kalps!z demiş,

  çk saoln ya çk çk tşkr. ediorm hiç olmazsa öss için zaman kaznyrz..

 83. 86

  Anonim demiş,

  37den sonra lazım kardesn buraları herkes gecti artık :D

 84. 87

  Anonim demiş,

  çok

 85. 88

  M.M demiş,

  tşk ederim

 86. 89

  glsm demiş,

  yha oldum8u şimdi 36 dan sorası lasım bana…

 87. 90

  aysenur demiş,

  biraz daha ayrıntıya yer verip,bütün soruların cevapları olsayd…ı

 88. 91

  dadaş demiş,

  tüm erzurumlu arkadaşlara selam hepinize başarılar diliyom

 89. 92

  Anonim demiş,

  ya otuz altıncı sayfadan sonra yok ne olcak

 90. 93

  yüsra demiş,

  ya tam bna yarayacak yer yok ya offff

 91. 94

  gazel demiş,

  süper bişey ama devamı olsa iyi olur

 92. 95

  tuçe demiş,

  32.sayfada olsun ya

 93. 96

  eylem demiş,

  25dn sonra sonrası lazım acillllllllllll

 94. 97

  gönüllll demiş,

  çokçok teşekkürler

 95. 98

  deniz demiş,

  iyi hoş yazmışsında kardeş yazmışken bari tam tazaydın pazartesi yazılım var ne yapcam şimdi ben

 96. 99

  sinem demiş,

  neden sayfa 36′dan sonrası yok lütfen onlarıda yayımlayınn:(

 97. 100

  Emre demiş,

  cok teşekkürler

 98. 101

  prenses demiş,

  bu siteyi kim yaptıysa ellerine saglık ama bazı syflar yok 30dan 35e kadar var :(

 99. 102

  mehmet demiş,

  Arkadaşlar heralde birçoğunuz 12.sınıf edebiyat kitabının 39.sayfasından sonrasına ihtiyacı var vallahi benimde vardı çok araştırdım bu siteyi buldum : http://www.canalican.com orda gördüm bu derslerin cevaplarını bende 12.sınıftayım sizlere yararı olabilir ;)

 100. 103

  prenses demiş,

  mesela örnek olarak onu verdim canım….:(

 101. 104

  Anonim demiş,

  37-40 sayflarını istiorum ltfn

 102. 105

  fıstık demiş,

  37-40 sayflarını istiorum ltfn

 103. 106

  neslıhan demiş,

  yaa sayfa 34,35,36,37,38,39,40 bunların cewapları yokmu ya yarın sınawımm warr cookk acıl warsa yazarmısınızzz lutfennnnnnnnnnn…:(((((

 104. 107

  fıstık demiş,

  40 kadar cvp istiorum yha ltfn acilllllll

 105. 108

  aysegul demiş,

  arkdslar ellernize saglık cok gzl olmus cok işime yaradı

 106. 109

  zeynep demiş,

  eyvallah ama o kadar açık degil.pek beğenmedim

 107. 110

  sudenaz demiş,

  cok saolun yhsa emeğinize sağlık….cok ii oluyoo:)…

 108. 111

  Anonim demiş,

  allah razı olsun sağolun yha

 109. 112

  melda demiş,

  allah razı olsun sizdende olmasa edebiyattan kalcaz walla

 110. 113

  cici_elif demiş,

  cnum yha memet snn söledigin siteye girdm ama hiç bi bilgi alamadım cok yuaf bi sitedi k. bakam ama :( neeyssem bilgiler super burdaki ama :D

 111. 114

  güney demiş,

  valla kardeş bunu yapandan allah razı olsun…

 112. 115

  Anonim demiş,

  O ZMN NİE VERİYOSUNUZ CEVAPLARI DOĞRU DEĞİLSE

 113. 116

  şahtu demiş,

  herşey çokkk güzel olmuşş teşkkürler

 114. 117

  RABİA demiş,

  çok teşekkür ederim beni ve arkadaşlarımı büyük bir azaptan kurtardın

 115. 118

  Anonim demiş,

  cidden çok ii olmus yaa

 116. 119

  Anonim demiş,

  çok tesekkr edeerm ALLAH razı olsun çok saol:D:D

 117. 120

  melek demiş,

  allah razı olsun olsun kitabımızda yok tu iyi olduuuuuu

 118. 121

  meftune kutlu demiş,

  ya saolun ama bize biz buraları çoktan gectik syf 38den sonrasını istiyoruzzzzzzzzzz

 119. 122

  PAYLASIM ICIN TSKRLR (elcin_tuncer@hotmail.com)

 120. 123

  elf demiş,

  sayenzde edbiyat kitabımı doldurabiliyorum.sayısalcıyım edebiyattan kurtuldm diodm ama 4 yıldan beri bni bırakmıo maalesef edebiyat.emeğin için saol.devamının gelmesi dileğiyle teşekkürler….;)

 121. 124

  Anonim demiş,

  devam etseydik yaaaaaaaaaaaaaaaa

 122. 125

  berfin demiş,

  valla yazan her kimse eyvallah çok işime yaradı benide nurgül hocanın gazabından kurtardınız sizin sayenizde hocanın gözüne girdim :))))))

 123. 126

  jale demiş,

  çk t.you yaaa

 124. 127

  samira demiş,

  arkadaşlar teşekkür ederim ama konuları ve sayfaları atlamadan yazssak hoca herşeyi istiyo lütfen yardım edin;.(

 125. 128

  ozge_061992@hotmail.com demiş,

  çok iyi yapmışlar cvp anında karşında

 126. 129

  ela demiş,

  teşekkürler yaaaaaa

 127. 130

  SEZGİN demiş,

  SAOLUN ÇOK GÜZEL OLMUS TŞKRLER

 128. 131

  neslıhan demiş,

  YA EDEBIYAT KITABI SAYFA 65 66 67 YOKMU COKK ACILLLLLLL

 129. 132

  fadime şengöz demiş,

  allah razı olsn

 130. 133

  faruk demiş,

  ya edebiyat kitabı sayfa 57 ile 70 arası yok mu…..?

 131. 134

  büşra demiş,

  dewamı yok mu?! yha!

 132. 135

  Anonim demiş,

  gerısı yok mu

 133. 136

  Anonim demiş,

  bşladnz bikre sonunu getrn barii

 134. 137

  gwz demiş,

  başldnz bikre sonunu getrn bariii

 135. 138

  Anonim demiş,

  çok tşk edeim ellerinize sağlık çok işime yaradı. devamını da getirirsiniz inşallah:))

 136. 139

  mustafa demiş,

  site cok güzel olmus . yapanın eline saglık.birde 70. sayfadan sonrasını yaparsanız sevinirim

 137. 140

  44kıltepelı44 demiş,

  iyi güzel de devamı yokmu

 138. 141

  ahmet demiş,

  arkadaşlar edebiyat ve dil anlatım kitaplarının cevap anahtarları satılıyor yazarı uğur kemal yiğit 9 10 11 12 sınıfların ben anakarqa ikamet ediyom mezunum bunlar satılıyor yukardaki gibi sayfa etkinlik boşluk hepsi var

 139. 143

  seda demiş,

  yaw kardfeşim yoğğğğğğğğğğğğğ

 140. 144

  eda demiş,

  çok işime yaradı be saolun ….

 141. 146

  prenses demiş,

  sağulun teşekür

 142. 147

  melek demiş,

  12. sınıf edebiyat kitanın sayfa 143 ün cevapları

 143. 148

  yagmur demiş,

  coook teşekkurler..yaa sagolun

 144. 149

  xxx demiş,

  ben 143.sayfadaki cevaplara bakıom bu çıkıo çokk saçma yhaaa:(

 145. 150

  edalı demiş,

  ya çok iyide devamı lazım be aga…

 146. 151

  5duyu demiş,

  5 duyu olarak verdiğimiz hizmetler,depresyon,panik atak,depresyon tedavisi,panik atak tedavisi,ilaçsız depresyon tedavisi,tms tedavisi,manyetik uyarım,tms,evlilik danışmanı,evlilik danışmanlığı,evlilik terapisi,aile terapisi,ilişki terapisi,psikoterapi,anksiyete bozukluğu ve yaşam koçu dur.

 147. 152

  Tuğ demiş,

  Teşekkrler… (:

 148. 153

  ilkay demiş,

  süper ya çokk tşkkrler :)

 149. 154

  Anonim demiş,

  ne bu be karsq bişy bi syf dn dqrine qecioo nsl bşy anlamdım…

 150. 155

  Anonim demiş,

  thenks kanki:)

 151. 156

  Banu Soylu demiş,

  Çok sağoll yahh Çok işimize yarıyorr.

 152. 157

  ela demiş,

  allah ne muradınız varsa versin :):) ilk günden hocanın gözüne girdm tmmdir bi sene rahatım sayenizde :D:D çoooook tşklerrr

 153. 158

  Anonim demiş,

  Allah Razı olsn :))

 154. 159

  cici-kiss demiş,

  yaw en onemli yerleri yasmamışsın işime yaramadı ama nee artık bazı yerlerde sacmalamışsın

 155. 160

  BuRcU demiş,

  yha vla çoq saolun bu sitede olmsa ne yaprm bilemiyorm çok teşekkrlr elinze sağlık x)

 156. 161

  siboşş demiş,

  allah çok sagolun yha.ödew den kurtuldum.elleriniz der görmesin.valla çok uykum wardı.ödewim bitti.yatagım bnı beklıo

 157. 162

  sevqii demiş,

  allah razıı olsun valla yaff byük dertten kurtardınn :D :D

 158. 163

  yalçın demiş,

  çok süper ya çok işime yaradı

 159. 164

  semavi demiş,

  çok guzel olmuş allah inşallah belanızı verir sizi hırsızlar

 160. 166

  LOVEPC demiş,

  allah ne muradın varsa verse versin çok güzel olmuş ellerine sağlık

 161. 167

  Anonim demiş,

  çooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkk sağ olun yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sizde olmasanız ne yapacam bilmiyorum çççççççççççççççççççççoooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk aaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaa çok teşekkurrrrrrrrrrrrrrrrlerrrrrrrrrrrrr

 162. 168

  ece demiş,

  cok tskkrler

 163. 169

  hlya demiş,

  yarım yamalak olmuş bu ne ya

 164. 170

  elif demiş,

  cevaplrın yerleri değişik olmuş bulamıom ama neyse yinede tşkrlr

 165. 171

  enerengiz demiş,

  yaa cok saolunda cevaplar cok karısık verilmiş daha düznli olmazmı ama yinede saolun :)))

 166. 172

  enerengiz demiş,

  ilgilenlere duyurulur karısık vermeseniz olmamı yha ? :)

 167. 173

  Anonim demiş,

  allah sizden razı olsun bari sizin sayenizde bu tür ödevlerden feragat etmiş bulunuyoruz…

 168. 174

  Anonim demiş,

  :)) tşk

 169. 175

  Anonim demiş,

  allah sizden razı olsun

 170. 176

  özge demiş,

  sayenizde derse bi tek katılan ben oluyorum gerçekden çok işime yarıyo çokk saolunnn

 171. 177

  cansu demiş,

  Süperdiii yaaa walaa en gıcık aldığım hocayı bu cevplarlaa bozdum çoqqq saolun (:(:

 172. 178

  canan demiş,

  süper vala ya dersleri daha cok sevym artk

 173. 179

  aZ'ra demiş,

  yaa her sey için saolun ama bazı sayfalar nedenyok acaba ???

 174. 180

  EMRE demiş,

  SAĞOL KARDEŞ

 175. 181

  merve demiş,

  elinize saglık fakat kitabın devamını da isteriz lütfen bizi kırmayın.

 176. 182

  Anonim demiş,

  çok tşkkrler çk işime yaradı ya :))

 177. 183

  rojda demiş,

  ya nasıl bi cevaptır bunlar karman corman etmiş yalakalıga lüzum yok ayrıca

 178. 184

  İLHAN demiş,

  yaa burada 37 vermemişsiniz ne olur cok acilll…..:(:(:(:(:((:(:(:(:(:(:((:(:(:(

 179. 185

  leyla demiş,

  yawwwww 37 yok kiiiiiiiii

 180. 186

  leyla demiş,

  neysee yaa nankorluk etmeyelım yınede allah razı olsun ..

 181. 188

  aaaaa demiş,

  mal elif angut

 182. 189

  pınar demiş,

  allah sizden çokk razı olsun:)çok isim i gördü:)

 183. 190

  ESRA demiş,

  COOOOK TESEKKURLER

 184. 191

  sikiki demiş,

  yarak gibi olmuş

 185. 192

  isa demiş,

  super bı sayfa

 186. 193

  aysenur demiş,

  yaaaa ii hoş ama bazı sayfalar neden yok acaba ?mesela sayfa 34 dei sorulrın cwpları?

 187. 194

  aynur demiş,

  ya teşekkür ederiz yazmışsınız da hep eksik notlar yeterince yararlanamıyorum ama tabi ki yine de emeğe saygılarrrrrr……..

 188. 195

  sevde demiş,

  allah razı olsn çok yardımcı oldz

 189. 196

  Anonim demiş,

  allah razı olsun kardeşim

 190. 197

  c4k4l demiş,

  Site içeriği güzel… İnsanlar sıcak kanlı ama bazıları bulmuş ta bunuyor… Yok şu sayfa yok yok bu sayfa yok o zaman kendin alacaksın eline kalemi ter dökeceksin…Neyse yinede teşekkür ederim…

 191. 198

  yalan dünya demiş,

  83 ten sonrasını bulamadım yaa… ama yinede tşkler :)

 192. 199

  nalan... demiş,

  nası yaptını yha sayfalar hiç birbirini tutmuorm bi … yaramıo kısaca

 193. 200

  berrin demiş,

  sevgili arkadaslarım sıze verecegım sıte daha guzel bu sıtedekılerde guzel emegı gecenlere tşk ederm aa bıde buna bakın ısınze yarar

 194. 201

  Anonim demiş,

  düzgün hepsini yazınsanıza lan aradımı bulamamıyom 82-83 sayfa cevapları

 195. 202

  nzge demiş,

  sağol gardaş

 196. 203

  Anonim demiş,

  80 ve 81 i bulamdım bulan varsa kopyalayabilirmi buraya??

 197. 205

  ali demiş,

  begenmedım bok gıbı 66 ya kadar dıyok:)

 198. 206

  ezgi demiş,

  yaa 9.sınıf (2010*2011) edebiyat kitabı 82-83 cevaplar yokmu :(

 199. 207

  ebru demiş,

  çok işime yaradı

 200. 208

  ebru demiş,

  hazırlayanın elıne sağlık

 201. 209

  pesimitt demiş,

  lan olum hemen birtane 96 ile 10 arasında cevaolarıkoyun tmmm..çabıolun lan çabıg

 202. 210

  pesimitt demiş,

  96 100 arası çabikın

 203. 211

  büşra demiş,

  bole bişi yapıyonuz saolunda biz sene sonuna kadarınımı işliyoruz diğerleri nerde :(

 204. 212

  anonim demiş,

  gerizekalı mallar nie hepsini koymadınız yapacaksanız bi işi tam yapın amk

 205. 213

  yağmurr demiş,

  elinize sağlıkk çok işime yaradııı .d.d.

 206. 214

  Anonim demiş,

  Süper bisi ama devamını getirmek lazım biz isledikçe yazarım buraya bizden sonraki nesiller de faydalansın :) zaman kaybı yaşamıyorum takır takır yazıp geçiyorum:)

 207. 215

  Anonim demiş,

  Walla Cok Süper Bişi Yapmışınız Ama… İnşallah Cevaplar Doğrudur

 208. 216

  berkay demiş,

  ooo burası baya sosyal bi site olmuşmuş millet konuları bırakmış konuşuo bayaa.d

 209. 217

  özlem demiş,

  çok teşekkür ederim yaa çok saolun ali hocanın çenesinden kurtuldum allah razı olsn sizden :)

 210. 218

  tyue5tutru demiş,

  coq saolun yardımcı oldunuz

 211. 219

  Anonim demiş,

  coook tsk ederimmm süper bırseyy valla elınıze saqlık…<3

 212. 220

  EqRu demiş,

  çok saoL baya işimee yaradıı ”elınıze saqLık” . :):);)

 213. 221

  seyma demiş,

  sayfa 28 den sonrasını neden vermedınz yha anlamıs deılım odevmız olmasa verrıdınız ama simdi yokkk:)

 214. 222

  Anonim demiş,

  elif demişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

 215. 223

  Anonim demiş,

  tşklerr…

 216. 224

  Anonim demiş,

  ee gerisi nerdeeeeeeeeee

 217. 225

  hafize demiş,

  çokkkk süperrr tsklr işime çokkk yaradı:)

 218. 226

  Anonim demiş,

  sayfa 28 29 330 31 niye yok malmısınız

 219. 227

  sanane demiş,

  119. sayfa neden yok

 220. 228

  esma demiş,

  tsklr işime çokkk yaradı:)

 221. 229

  banu demiş,

  anonim terbiyesizi düzgün konuş kimsin sen he anonim sana … girsin

 222. 230

  ayşegül demiş,

  muhteşem olmuş

 223. 231

  Anonim demiş,

  ölürüm çok sağolunnn :D

 224. 232

  mehmet demiş,

  aga şunu adam gibi düzenleyin

 225. 233

  Anonim demiş,

  zohana kimse karışamaaaaaazzzzzzz
  lan ananızın amına ağaç diker gölgesinde bacınızı sikerim………….

 226. 234

  Anonim demiş,

  devamı yok mu yaaa

 227. 235

  azra demiş,

  bu nasıl cvp yarısı yok kitbın

 228. 236

  yesim demiş,

  bı bok etmez la sıcayım ıcıne

 229. 237

  isa demiş,

  sayfanız iğğğrençç olmuş :((

 230. 238

  orleons demiş,

  aynen:(

 231. 239

  Anonim demiş,

  devamı yok

 232. 240

  Anonim demiş,

  hiçbir işime yaramadıııı :((

 233. 241

  of yaaaaaaaaaaaa demiş,

  ya cevapları vermemişsiniz :(

 234. 242

  alexle demiş,

  Всем привет! Интересует Ваше мнение а именно идеи бизнеса, кто что думает или кто с чем имел дело!? Есть пару вариантов которые мне понравелись с сайта по данной тематике http://openbis.ru/?rid=21848 но всё же хочу услышать с народа!

 235. 243

  artex demiş,

  Здравствуйте! Предлагаю раскрутку в социальных сетях, Вконтакте, Одноклассники.
  Индивидуальный подход к каждому, все вопросы в личку.
  аську 558378293

 236. 244

  xalyva demiş,

  Студент или школьник для тебя собраны все Рефераты в одном месте! заходи и выбирай http://arxivreferatov.ru/?rid=21848

 237. 245

  tvixster demiş,

  Обалдеть чел заработал 1мил на теле канале в прямом эфире смотри на http://youtu.be/npGjkcnhg7E


Comment RSS · TrackBack URI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logo

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter picture

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook photo

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ photo

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

%d blogcu bunu beğendi: