12. sınıf edebiyat kitabı sayfa 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

sayfa 4: 1.sorunun cevabında : din anlayışı,kültür farklılıkları,dil ,coğrafi konum gibi temeller ortaya atıldı.

hazırlık soruları

1. islamiyetin gelişimi, kavimler göçü, göçebe hayattan vazgeçiş vs..

2.çağdaş bir devletin kurulması, ankaranın başkent olması,halkçılığın devlet progr***** girmesi, bilimsel ve laik anlayışa dayanan milli eğitimin öngörülmesi,kadının özgürlüğü gibi toplumun çehresini değiştiren oluşumlar sanat ve edebiyat çevrelerinde de derin etkiler yapar.

3. milli edebiyat dönemindeki eserlerin konuları Cumhuriyet döneminde devam etti.Atatürk ün kişiliği, ilkeleri anlatıldı.sevinçler acılar çoşkular işlendi.

biz derste bu şekilde cevapladık.

——————-

sayfa 5: *çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek.

*Eskiyi tamamen yok ederek yeniye ulaşmak

*Anadoluya(halka) yönelmek

—————-

SAYFA 9

1:siyasi temel;tanzimat fermanı, sosyal temel; medreselerin yıkılmış olması,fikri temel;şairlerin şarkla garp arasında kalması

2.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında genel olarak Anadolu’ya yönelme görülür. Eserler Anadolu anlatılmış, aydınların Anadolu’yu tanımadıklarından bahsedilmiştir. Bu gibi şeylerle memleket anlayışı ortaya çıkmıştır.

3.Yenilikler: Gençlerin Anadolu’ya yönelmesi, sadece İstanbul’dan memleketin kurtulamayacağı işlenmiştir.

Anadolu’da Bir Gece: Anadolu’da ki sıkıntılar anlatılmıştır.

Tohum: Anadolu’ya yönelme işlenmiştir.

Aydınların halka yönelmesi ile birlikte kurtuluşun sadece İstanbul’dan olamayacağı anlaşılmıştır. Anadolu çoğu zaman yöneticiler ve aydınlar tarafından bir zahire ve asker deposu olarak görülmüş, gerekli hizmet devlet tarafından verilmemiştir. Yani Osmanlı’nın Anadolu’yu göz ardı etmesi aydınları Anadolu’ya dönük eserler vermeye itmiştir.

4.Cumhuriyetten önceki dönemlerde Anadolu çoğunlukla eserlere yansıtılmamıştır. Hikaye ve tiyatrolarda anlatılan olayların çoğu İstanbul’da geçmektedir. Cumhuriyetten önceki dönemler de anlatılacak olay yazar tarafından seçilir yazar olayı kurgular öyle anlatırdı. Yani yazılarda çoğunlukla sanat yapma amacı vardı. Cumhuriyetten sonraki dönemlerde ise sanat kaygısı güdülmeksizin doğrudan anlatım kullanılmıştır. Hayat olduğu gibi okuyucuya aktarılmıştır. (Türk Edebiyatında Anadolu ilk kez Çalıkuşu romanında anlatılmıştır.)

5.Genel olarak düşündüğümüzde insan topluluklarını millet yapan değerler:

– Ortak bir vatan

– Ortak bir dil

– Kültür ve Tarih birliği

– Ortak örf-adet

– Din, Ahlak

6.a) batı düşüncesinden etkilenilmiştir.Mesala bu tohum metnindede makineleşmekten bahsedilmiştir.ama ruh olmadan bir şey olamaz

b)varoluşculuk akımının etkisi vardır.Fakat manevi değerleri anlatan mistisizm akımının etkiside vardır.Çünkü batıdaki varoluşculuk akımı maneviyata karşıdır.Herşeyde önce insanın kendi özünü oluşturması gerektiğini savurunur varoluşculuk.

6.SORU=B SIKKI

VAROLUŞÇULUK AKIMININ ETKİSİ VARDIR.FAKAT MANEVİ DERĞERLERİ ANLATAN MİSTİSİZM AKIMININ ETKİSİDE VARDIR.ÇÜNKÜ BATIDAKİ VAROLUŞÇULUK AKUMU MANEVİYATA KARSIDIR.HERŞEYDEN ÖNCE İNSANIN KENDİ ÖZÜNÜ OLUŞTURMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR VAROLUŞÇULUK.

—————

SAYFA 10

sayfa 10 etkinlik:dil;sade ve akıcıdır.zevk anlayışı;özentilikten kurtulmuş bir şekildedir.

———–
SAYFA 11

“Dilekçe ve Karşılaştırma” metinleriyle ilgilki olan bu sorularla ilgili olarak:

evet, birey kavramı ön plana çıkmıştır.

Evet ilişki kurulabilir, cumhuriyet ilkesinin sonucu olan kanun karşısındaki eşitlik, laik düşünce kişilerin duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirmesine yol açmıştır denilebilir.

Karşılaştırma metninde psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden söz edilebilir.

varoluşculuk düşünce akımının etkisiyle ele alınabilir; çünkü kişinin varlığının farkına varması, birey olduğunu hissetmesi yani padişahın ya da başka bir şeyin kulu olmadığının farkına varması.

—————-

SAYFA=13

**ÇME DEĞERLENDİRM CEVAPLARI

1.SORU=

D

D

D

2.SORU=VAROLUŞÇULUK(BOŞLUK)

3.SORU=E SIKKI

4.SORU =B SSIKKI

**ÇME DEĞERLENDİRME

1.SORU=

Y

Y

D

2.SORU=PSİKOLOJİK(1.BOŞLUK)

PSİKİYATRİFK(2ÇBOŞLUK)

BATI(3.BOŞLUK)

EKONOMİK(4.BOLUK)

3.SORU=A SIKKI

4.SORU=ŞİİRDE HECE KULLANILMIS,DİL SADELEŞMİŞ,KONULARDA ANADOLU İŞLENMİŞ,ANADOLUYA YÖNELME BASLAMISTIR.ÇAĞDAŞLASMA İÇİN NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNDEN BAHSEDİLMİŞ,KONU OLARAK VE EESERLERDE ATATÜRK ‘ÜN İLKELERİ BİR YOL OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.

sayfa 13teki 8.metin soruları ve anlama-yorumlama

9. ulusçu,demokratik,özgürlükçü ve çoğulcu.Temel Amaç;dengeli,huzurlu,refah içinde toplum oluşması

10)a)din ve devlet işlerinin ayrılması.parçaya göre herkes dinini seçmekte,yerine getirmekte özgürdür.din işleri devlete karıştırılmamalı ibadeti siyasi sembol olarak düşünülmemeli.kişinin allahla arasında olandır.

b)din ve vicdn özgürlüğü var.din ve devlet işleri birbirinden ayrılır.

c)din konusunda herkesi özgür bırakıor.kimseye zorla din seçtirmior.bizim dinimiz yüce bir din olduğunu ve akla mantığa uyduğu

———-
Sayfa 14 ,

NURULLAH ATAÇ’ın EDEBİ KİŞİLİĞİ

Dilde sadeleştirme ve özleştirme hareketinin savunucularındandır. Türkçe’deki yabancı kelimeleri kullanmamış, dille düşünce arasında dolaysız bir ilişki olduğunu, somut düşünme geleneğinin doğabilmesi için kavramların saydam, hangi kökten geldiklerinin anlaşılır olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu yol da, Ataç’a göre, Latince, Grekçe, Farsça, Arapça gibi yabancı dillerin eğitimini zorunlu kılmak başarılamayacağına göre, bunlardan alınan kelimelerin Türkçe’leştirilmesinden geçer.

Türk edebiyatında izlenimci eleştirinin ilk örneklerini verdi. Akşam’da tiyatro eleştirmenliği, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Tan, Posta, Cumhuriyet, Son Havadis, Dünya gazetelerinde eleştiri yazıları çıktı. Denemeleri Türk Dili, Varlık, Yedigün, Ülkü, Seçilmiş Hikayeler dergilerindedir.

Motif kelimesinin anlamları (sayfa14)

1 . Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri:

“Halı motifi. Danteldeki motifler.”

2 . edebiyat Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge.

3 . müzik Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim:

“Melodi motifi.”- .

—————-

sayfa 16 hazırlık çalışması

1.tarihi belge ansiklopedik bilgilerden yararlanılır

2.okuyucuyu bilgilendirmek amaçtır.

3.3 şekilde kullanılır edebiyatta anlamı anafikirdir

4.özgürlük anlamında herkes dinini seçmkte özgürdür.

——————
16-20 karısık

İNCELEME

1-batıya doğru adlı metin batı ve doğu medeniyeti hakkında yazarın görüşlerini okurlara iletmek amacıyla yazılmıştır.

2-doğu-batı-doğulu-batılı-batı acunu(dünyası)-doğu doğudur batı da batı.

motifler-doğu ve batı dır.

b-bu motifler bir araya geldiğinde metinin temel düşüncesini oluştururlar.

c-motiflerin,metnin temel düşüncesini meydana getirmöek için bir plan dahilinde bir araya getirilmişlerdir.örnek cümle-doğu doğudur,batıda batı-biz de bir doğululuk,batılılardan bir başkalık var.

3-giriş:doğululk ve batılılık ne dir?

gelişme-batı medeniyeti ve kökenleri

sonuç:batılı olunmalıdır.

4:bu metinde ele alınan Batı ve batı medeniyeti,batılılaşma günümüzün öğretici metinlerinde işlenmektedir.çünkü tazminattan beri yüzünü batıya dönen türkiye hala batı medeniyetini örneek alma*** devam etmektedir.bugün AB ye katılmak için aday ülke olması,metindeki temanın canlılığının işaretidir.

5:metinin teması-batılılaşmak

sosyal hayat unsurları-batı kültür ve medeniyetinin örnek alınması ve buna göre şekillenen sosyal hayat.

çıkarlarımız.cumhuriyet döneminde benimsenen ve yapılan ink.larla birlikte çağdaşlaşmak amacıyla batı kültür ve medeniyeti örnek alınmış fakat yanlış batılılaşma tanzimat döneminde de olduğu gibi o dönmn yazarlarınca eleştirilmiştir.

6:metinde yazıldığı dönemin ssosyal ve siyasi akımı olan batılılaşma etrafında kaleme alınmıştır.

7.tablo

açık-aşık anlatıma sahiptir

duru-gerekssiz sözcükler kullanılmamıştr.

akıcı-söyleyiş olarak akıcılık vaardır

tutarlı-savunulan görüşler baştan sona tutarlıdır.

süslü sanatlı-sade ve sanatsız bir anlatımı vardır.

objektif-yazarın görüşlerini yansıttığı için subjektiftir.

1.etkinlik

1.gurp

doğululuk-batılılık-batı,yunan,latin uygarlığı-erdem-gelenek

2.grup

doğu-batı-orta çağ-yenileşme çağı-masal

3.grup

bir kurt düştü içimize-bizim elimiz,kemiğimiz başka mı?

8.soru

yazarın kelime tercihine dikkat edildiğinde ***şayan canlı sade bir dil türkçenin olduğu dikkat çekmektedir.çünkü cumhuriyet dönmde sade bir türkçee ile insanın her halini ifade etmesi amaçlanmıştır.

9.tablo

pastoral:———–

epik:—————

lirik:batı*** gidiyoruz,gideceğiz.

mizahi:gidiyoruz batıya doğru.birkez çıkmışız yola kimse durduramaz artık.

duygusal:bizim etimizz kemiğimiz başka mı?

öğretici:metinn taamam mı na yakını öğretici anlatıma sahiptr.

10.etkinlik

batı*** doğru metin yapı tema dil ve anlatım bakımından deneme geleneğine sahiptir.

——————
17.sayfa:

1-doğu-batı kıyaslaması yapmak, batıyı üstün kılan değerleri göstermek için yazılmış.

2-a)doğu,batı,değer,düşünme,bilgi,biz

b)anafikri ortaya koyma görevi üstlenmiştir.

c)kıyaslama

3-

Giriş:Batı başkadır, Doğu başka.

Gelişmeoğulu olmayı üstünlük sayardık ama öyle değilmiş.Şimdi doğulu olmayı eksiklik sayıyoruz.Batılı olmaya çalışıyoruz ama olamıyoruz.Yanlışımız sadece bugünkü batıyı öğrenmeye çalışmamızdır.Batının dayandığı temelleri öğrenmememizdir.

sonuç:Batılı olmak istiyorsak sadece bugünkü batıyı değil onun temellerini ve geçirdiği aşamaları da öğrenmeliyiz ve yaşamalıyız.

4) ele alınıyor çünkü batılılaşma devam ediyor.

5)Metnin teması:Batılı olmak bugünkü batıyı anlamakla olmaz.

Cumhuriyet dönemine….:Toplumsal hayatta devrimlerle meydana gelen değişiklikler

Çıkarımlar:Şekil olarak batılı olmakla iş bitmiyor, kafa yapısıyla da batılı olmak gerekir.

6)Batılıcılık

7-a)açık

duru değil kelime tekrarları var

tekrarlar var akıcı ama akıcı diyebiliriz.

tutarlı.

sade bir dil

öznel bir bakış açısı

b)yazarın herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini açık,akıcı, duru ve tutarlı bir şekilde ispatlama kaygısı gütmeden, öznel yargılarla anlattığı yazı türüne deneme denir.

8)Dilimizdeki arapça ve farsça kelimelerin atılması, dilin sadeleşmesi ve bazı kelimelerin yerleşmesi bakımından yazar zorlama bir dil tercih etmiştir.örneğin acun,kanı,erek,dörütmen,büğünkü

——————-
Sayfa 18

4)Günümüz eserlerinde batıya yönelme devam ediyor.

5)Metnin teması:Batılılaşma

Cumhuriyet dönemine ait sosyal hayat unsurları : Batının örnek alınması gerektiği ve buna göre hareket etmemiz gerekir.

Çıkarımlarımız: Batıyı anlamak için batının gereklerini bilmemiz gerekir.Batının bilim dallarındaki yeniliklerini almamız gerekir.

——————–
Sayfa 19

6)(sosyal-siyasi) batılılaşma akımı etrafında ele alınmıştır.

7)Açıktır.

durudur.

akıcıdır.

tutarlıdır.

süslü(sanatlı)değildir.

Objektif değildir.Subjektifdir.

—————————–

sayfa 20

1. paragraf:öğretici

2.paragraf:mizahi

3.paragraf:duygusal

diğer paragraflar öğretici

öğretici anlatım türü ağır basmaktadır.

nesir geleneğine(deneme) aittir.

12-işlemezdi.Çünkü yazar öznel bir bakış açısıyla temayı ele almıştır.Bir başka yazar batının doğuyu örnek alması gerektiğini savunabilirdi.

Batının teknik olarak gelişmesine rağmen bazı değerlerini kaybettiğini, bu değerler bakımından bize özendiğini dile getirebilirdi.örneğin aile kavramının batıda yokolduğunu,batılıların rahat yaşama uğruna çocuk yapmak istemediklerini, bu yüzden avrupa nüfusunun hızla azaldığını dile getirebilirlerdi.

——————-

sayfa 23

soru 1

1)nizam-ı cedit ordusu kurldu.

2)giderleri karşılamak için nizam-ı cedit hazinesi kurldu.

3)tersane ıslah edildi.

4)avrupanınönemli merkezlerinde sürekli eliçlikler açıldı.

5)resmi devlet matbaası kurldu.

6)fransızca devletin ilk resmi yabancı dili olarak kabul edildi.

7)merkeze bağlı eyaletler yeniden düzenlendi.

(bu yenilikler askeri,mali,kültürel alnları kapsamaktadır.)

soru 2

yazmamışm….

soru 3

yapılan yenilikler toplum haytını kapsar.yapılan yenilikler bir şekilde halkı etkilemiştir.fermanın içerdiği yenilikler halkın karşılaştığı sorunlara çözüm yolu getirmiştir.

soru 4

osmanlınn aydınları istemekteydi.çünkü osmanlı devletinin batılı devletlerin gerisinde kaldıklarını düşünüyorlardı.

soru 5

birçok yenilk yaplımış. bu yenilklerin yapılması zamn almıştır.halk bu yeniliklere karşı çıkmşıtır.edebiyt alnnda yapıln yenilkleri halkın içine sinmedği için geç olmuştur.

—————–

sayfa 24

soru1.

ikiside öğretici metinlerdir.bilgi vermek amaçtır.

soru2.

söylenebilir.çünkü sürekli tekrarlanan söz tekrarları var.

soru3.

iki metinde de harp den bahsediyor. batılılaşmayı yansıtıyor.

soru4.

terimler:roman,mübalağa,edebiyat,tenkit(eleştiri), makale,müellif(yazar),şiir

kavramlar:edebiyat ı cedide, edebiyat tarihi

gün****k hayata ait kelime ve kelime grupları:tesadüf etmek,ilham almak,ecnebi

soru5.

bir metinde anlaşılması güç kelimeler varsa anlatımı kapalı kılar.metinde yabancı sözcükler olduğu için anlatımında ağırlık var.metin için ağır bir dil kullanılmış.ama dönemde yaşayanlara göre bu dil sade görülebilir.

soru6.

öğretici

soru7.

makale geleneğinin devamıdır.(öğretici metin geleneği de olabilir arkadaşlar ama öğretmen bize bunu da söylemişti)

soru8.

yazar kendi hayatından esinlenerek bu eseri yazmıştır.yazar etkilendikleri olayları eserlerine yansıtabiliyor. Peyami Safa bazı eserlerinde de hastalığından (kemik hastalığı) izler yansıtmış.

——————

sayfa 25.

soru1.

okuyanın gözünde canlanması için betimlemelere yer verir, resimlerle de görülmesi gerektiğini düşündüğüm yerleri okuyucuya gösterirdim.

soru2.

a)kelimeler:nehir,tuna,köprü,Fırat

kelime grupları:Galata köprüsü,Carablus Köprüsü

cümleler:Fırat’ı Carablus’da görmeli

b)motifler anlatımı güçlendiriyor.konuyu pekiştirmek için kullanıyor.

soru3.

(sırasıyla) 2-1-4-6-5-3 diye baştan aşağıya yazın arkadaşlar

soru4.

eserlerde halka yönelme, memleket sıkıntısını anlatması Cumhuriyet döneminde başlamıştır.Cumhuriyet döneminin özelliği memleket ve insanlar hakkında bilgi vermesidir.bunu da eserlerinde görüyoruz.

soru5.

arkadaşlar bu sorunun cevap ı isteğe bağlıdır herkes kendisine göre cevap verdi sınıfımızda.

soru6.

milli edebiyat döneminde anadolu coğrafyasını anlatan eserlere rastlanır.biz burdan yola çıkarak akımın milliyetcilik akımı olduğu kanısına vardık.

soru7.

gereksiz tekrarlar yok.metin açık ,duru, akıcı,anlaşılabilirdir.

soru8.

istasyon:terim

her nehrin kemali zevalindedir:cümle

demir yolu:terim

hoş geldin:günlük hayatta kullanılan cümle

tünel:terim

göz adesesi:kavram

bin kilometre:terim

balkanlar:kavram

bayrak:kavram

tuna illeri:kavram

tezgahın böğründeki demir bir mekik:günlük hayatta kullanılan cümle

hendese:terim

haliç:kavram

soru9.halk diline yakınlaşma.yazar halkın kullandığı kelimeleri metinde kullanmış.

soru10.

betimleyici ve öğretici anlatım türleri.

soru11.

gezi yazısı geleneğininn devamı.

soru12.

-bir yazardır

-edebiyat ve şiir aşığıdır

-aynı zamanda bir edebiyat tarihçisi

-sanatlı bir üslübu vardır

-renkli bir anlatımı vardır

-iyi bir gözlemcidir.

——————–

Sayfa 36 tablo

cumhuriyet dön. öğr. metinleri – – önceki dön. ait öğr. metinler

Benzerlikler

* Bilgi vermek amaçlı olmaları, öğretmeye ve düsündürmeye yönelik olmalarıdır.

Farklılıklar

Kelime

türkçe kelimeler Fransızca,arapça,farsça kelimeler

kullanılmıştır . kullanılmıştır.

Kelime grupları

Halk söyleyişlerine ait anlaşılmayan,ağır,arapça,farsça

kelime gruplarıdır. tamlamalar.

DiL kuralları

Türkçe dilinin kurallarıdır. arapça,farsça,türkçe kuralları.

————–

sayfa:35 Cumhuriyet dönemi öğretici metinleri tablosu

Yapı: Düz yazı

Tema: milli konular, batılılaşma,anadolu’ya yönelme

Dil ve anlatım: dili sade, halkın anlayabilecegi bir dil kullanılmıştır,duru,yalın,açık,süssüz

Reklamlar

246 Yanıt so far »

 1. 1

  serap said,

  cok saol verdiğin bilgiler için

  • 2

   Anonim said,

   hepinizin amına koyuym eymi şerefsizler niye 35 e kadar koydunuz hııı çakdıklarım gerizekalı spastık özürlü indiyana cobbalar ya sizi

 2. 4

  tavşan said,

  çok sağ ol

 3. 5

  handan said,

  wallla teşekkür ederim çok işime yaradı 🙂

 4. 6

  kÜbRA said,

  WaLLa coQ SAğOL BeNiMDe CoQ İşiME YaRAdI AllAh raSı olSuN x))

 5. 7

  ecem said,

  ALLAH sizden razı olsun çok işime yaradı kitap almama gerek kalmadı emeğinize sağlık:))

 6. 8

  gülsüm said,

  abi bu ne yaaa ne desem ne sölesem az kurtardınız bni büyük bir dertten hay allah bu siteyi açandan bin kere razı olsnnn

 7. 9

  gülsüm said,

  ya çok tşk edrm çak işimi gördüüü nasıl tşk etsem bilimommmm((:

  • 10

   kadir said,

   çok teşekkürler çok işeime yaradı ..
   konulların devamını bekliyoruz ..

 8. 11

  kertemeyen_kele said,

  yaaaa 12.sınıf türk edebiyatında 35 e kadar gelmişiz bari şunu 56 yapalım bea noluuuurrrr 😦 çok lazıııımmmmm ben çıkamıyom işin içinden 😦

 9. 12

  fatos said,

  😀 saolun cok işime yaradı tşklerrrr

 10. 13

  bilge said,

  of of off süper..
  çok sağolun:)

 11. 14

  Anonim said,

  4

 12. 15

  Anonim said,

  ay çoo teşekkür ediyorum biz kopyacılara çok yarıyor katılanlar 1 yazsın:)))

 13. 16

  yaprak said,

  çok teşekkürler çok işime yaradı sağolun varolun

 14. 17

  yaramaz said,

  cok iyi olmuş elinize
  sağlık

 15. 18

  Anonim said,

  sdf

 16. 19

  sanem said,

  çok teşekkür ederim saolun yaa

 17. 20

  sib3l said,

  allh razı olsun cok işime yaradı kac saat zman harcamıorum yapmk içn artık ellerinize kollarınıza sağlık:D:D

 18. 21

  duygu said,

  allah razı olsun işime çooooook yaradı

 19. 22

  ismail said,

  ya yeminederim hızır gibisiniz hea hocayı okulun ilk gününde deli etmiştim bunlar sayesinde derse fln kalkıorum öncedende kalkıodum ama çok uraşmıodum allah razı olsu8n sizden 😀

 20. 23

  eda said,

  ayyyy çok teşekkür ederim ya çok saol olun ya

 21. 24

  metin said,

  vallaha çok sağol allah sevdiğine kavuştursun…(kavuştuysan tuttuğun altın olsun)geri kalanları da yazarsan seviniriz

 22. 25

  can said,

  Ayyyy valla coooook saolunn cok manyak işime yarıo ama bunun devamı da olsa hiçç fena olmaz yani….

 23. 26

  coplas said,

  bu sayfa çok gusel olmuş darısı devamına :D:D

 24. 27

  filiz said,

  gerçekten çok güzel bir site ellerinize sağlık ama devamınıda yazsanız çok iii olur:

 25. 28

  KÜBRA said,

  çok güzel yayımlamışsınız, biz öğrencilerin işine çok yarıyor çok saolun ama lütfen devamını da yayımlayın……….

 26. 29

  asi liselim said,

  çokkkkkkkkkk güzelllolmuşşş:x

 27. 30

  medine said,

  allah razı olsun ne diyim 🙂

 28. 31

  büsra said,

  valla süper Allah binkere razı olsun cok isime yarıyoooooo

 29. 32

  Anonim said,

  😀

 30. 33

  Anonim said,

  saolsunlar ama bazı gereklı yerleri yapmamişınız yaa :))

 31. 34

  elif said,

  gerizekalılar kendiniz yapmayı deneseniz ya

 32. 35

  tamer said,

  elif misin nesn doğru knş

 33. 36

  eda said,

  kız elif misin nesin sen akıllıysan bu sayfada ne işin var

 34. 37

  orgun said,

  aga yha iyi hoşda çok eksik var sunbları tamamlayın

 35. 38

  eylem said,

  _________________________________________________________________ arkadaşlar her sorunun cevabı doğru değil ama buna çok dikkattttttt etseniiizzzzz iyi olur _________________________________________________________________ __________________________ ____________________ ___________________

 36. 39

  asi meleq X( said,

  wallahi brawo bizi yavuz hocanın qazabından kurtarmış oldunuz sayenizde saçlarım bozulmicak :))))

 37. 40

  Anonim said,

  fak fak

 38. 41

  nazlı said,

  saol ya walla çook işime yaradı bilqiler 😉

 39. 42

  Anonim said,

  keşke biraz daha ayrıntılı olsaydı

 40. 43

  Anonim said,

  saolun atanlar ıcın

 41. 44

  Anonim said,

  çok teşekkürler

 42. 45

  abdullah said,

  çok tesekkürler devamıda gelse çok güzel olur.

 43. 46

  eda said,

  evet devamı gelsin ama bazı sorularda yanlış çıkıyo onları düzeltin yani mümkünse `@@@@:dxd yinede tşk ederim saolun yani……..****

 44. 47

  öslem said,

  manyak süper bi site olmuş emeğinize sağlık:):):)

 45. 48

  rojin said,

  VaLlA DaHa dErSe bAşLaNaDaN BeN BiRçOk şEyİ DoLdUrDuM BaNa çOk yArDıMcI OlAcAğInDaN Emİnİm eLlErİnİzE SaĞlIk , çOk tEşEKkÜr eDeRiZ:)

 46. 49

  serckan said,

  wallaa iii guzel ama her sorunun cewabı kısa kısa bıraz daha ayrıntılı olsa tam super olur wallaa bızım hoca bu cewapları beyenceinı sanmıoorm ama olsun hocaa bana ödewını yapmış desın hiç olmassa saolun :):)

 47. 51

  eda said,

  terbiyesiz şeyler yazmayın terbiyesizler

 48. 52

  ada said,

  abii çok saolun yaww siteyi açandan allah bin kere razı olsun büyük derttn kurtardı bizi de soruların yerleriyle sayfaları karışık olmuş biraz ama yinede çok saoll

 49. 53

  esra said,

  çok tşkler elinie sağlık ama cvplar biraz kısa sanki bide eksik ama güzel

 50. 54

  ada said,

  elif çok zekisen senin ne iişin war bu sitede acaqba ??

 51. 55

  eda said,

  ya şuraya terbiyesiz şeyler yazmayın allah aşkına yaaaaaaa@@@@@@

 52. 56

  fatma said,

  çok sağol emeğine sağlık
  gerçekten de çok işime yarayacak 🙂

 53. 57

  LEZİZE NİNE said,

  HAY KOÇUM BENİM SENİNLE GURUR DUYUYORUM CNM BENİM YA NASILDA AKILLICA Bİ DAVRANIŞ SERGİLEMİŞ BENİM ARKADAŞIM YA TEBRİK EDERİM SENİ VATANINA MİLLTİNE HAYIRLI BİR ÇOCUK İŞTE NE OLSUN

 54. 58

  meltem said,

  teşekkürler ama;biraz karışık olmuş.

 55. 59

  Anonim said,

  saooll be çiçeaçç eline saglıık 🙂

 56. 60

  Anonim said,

  çok t.e
  allah razı olsun

 57. 61

  hakan said,

  tesekkürler allah razı olsun paylaştıgınız için

 58. 62

  eda said,

  hepinize başarılar @@@@

 59. 63

  Anonim said,

  ablanız kurban olsun size

 60. 64

  gülayyyyy said,

  işime yaradı doğrusu teşekkurler

 61. 65

  mevlüde said,

  arkadaşlar 30. sayfadan itibaren yok mu???

 62. 66

  mervenur said,

  süpersinzz yaa emeginze sagLıkk =))

 63. 67

  Anonim said,

  ay harika bi sistem ya odevim son ana kaldı diye endişe etmiyorm artık emeğinize sağlık……………çok tesk………….

 64. 68

  Anonim said,

  çok güzel be abi ama devamıda olsa çok iyi olacak

 65. 69

  ResPectPresTıTuentifonLy said,

  32 ve 33 sayfaların cevaplarını bulumadım yarın konu anlatıcam acıl lazım Sımdıden Ilgınıze Tesekkur Ederım.. Bugun Halledersenız Sevınırım Dua Ederım sıze 🙂

 66. 70

  aysu said,

  sayfa 23,24,25,26,28.29.30 daki soruların cevapları lütfen acil

 67. 71

  yüsra said,

  çok tşkr ederim ço yardımcı oldu 🙂

 68. 72

  dost acı söyler said,

  allah razı olsun

 69. 73

  tuğçe said,

  süper çok teşekkürler.

 70. 74

  agit said,

  tşk canlar

 71. 75

  agit said,

  walla bari işin içine girmişken kitabın hepisini yapsydınız ne gzl olurdu yinede tşk (spas)

 72. 76

  naz said,

  ya sağolunda 37 ve diğer sayfalarada geçiş yapıp cevaplasan biz çoktan geçtik bunları hadi bi güzellik daha yap

 73. 77

  demiş=) said,

  emeğe saygı saulun.. Türkçe kelimesi yazılırken bazı yerlerde küçük harfle baslamış Türk edebiyatçı ark duyuruyorum lütfen dikkat!

 74. 78

  pervin said,

  bu bilgileri bizimle paylaşıp başarımıza katkıda bulunduğunuz için teşekkürler

 75. 79

  gül said,

  allah sizden razı olsun…yazanın eline koluna sağlık

 76. 80

  irem said,

  çokkkkkkk tşk ederim iyi var saolunnnnn:)

 77. 81

  eda said,

  ya bazı sayfaların cevapları yok ama yinede saolun @@@@EDA@@@B.J.K LI

 78. 82

  cansu said,

  sayfa 20 den 36 geçilmiş oldu mu şimdi ya

 79. 83

  neşeli said,

  çok teşekkür ediyorum iyiki böyle bir şey yapmışsınız degilse saatlerce ugraşacaktık

 80. 84

  mtl said,

  çok saol ya Allah razı olsun senden kardeşim..

 81. 85

  kalps!z said,

  çk saoln ya çk çk tşkr. ediorm hiç olmazsa öss için zaman kaznyrz..

 82. 86

  Anonim said,

  37den sonra lazım kardesn buraları herkes gecti artık 😀

 83. 87

  Anonim said,

  çok

 84. 88

  M.M said,

  tşk ederim

 85. 89

  glsm said,

  yha oldum8u şimdi 36 dan sorası lasım bana…

 86. 90

  aysenur said,

  biraz daha ayrıntıya yer verip,bütün soruların cevapları olsayd…ı

 87. 91

  dadaş said,

  tüm erzurumlu arkadaşlara selam hepinize başarılar diliyom

 88. 92

  Anonim said,

  ya otuz altıncı sayfadan sonra yok ne olcak

 89. 93

  yüsra said,

  ya tam bna yarayacak yer yok ya offff

 90. 94

  gazel said,

  süper bişey ama devamı olsa iyi olur

 91. 95

  tuçe said,

  32.sayfada olsun ya

 92. 96

  eylem said,

  25dn sonra sonrası lazım acillllllllllll

 93. 97

  gönüllll said,

  çokçok teşekkürler

 94. 98

  deniz said,

  iyi hoş yazmışsında kardeş yazmışken bari tam tazaydın pazartesi yazılım var ne yapcam şimdi ben

 95. 99

  sinem said,

  neden sayfa 36’dan sonrası yok lütfen onlarıda yayımlayınn:(

 96. 100

  Emre said,

  cok teşekkürler

 97. 101

  prenses said,

  bu siteyi kim yaptıysa ellerine saglık ama bazı syflar yok 30dan 35e kadar var 😦

 98. 102

  mehmet said,

  Arkadaşlar heralde birçoğunuz 12.sınıf edebiyat kitabının 39.sayfasından sonrasına ihtiyacı var vallahi benimde vardı çok araştırdım bu siteyi buldum : http://www.canalican.com orda gördüm bu derslerin cevaplarını bende 12.sınıftayım sizlere yararı olabilir 😉

 99. 103

  prenses said,

  mesela örnek olarak onu verdim canım….:(

 100. 104

  Anonim said,

  37-40 sayflarını istiorum ltfn

 101. 105

  fıstık said,

  37-40 sayflarını istiorum ltfn

 102. 106

  neslıhan said,

  yaa sayfa 34,35,36,37,38,39,40 bunların cewapları yokmu ya yarın sınawımm warr cookk acıl warsa yazarmısınızzz lutfennnnnnnnnnn…:(((((

 103. 107

  fıstık said,

  40 kadar cvp istiorum yha ltfn acilllllll

 104. 108

  aysegul said,

  arkdslar ellernize saglık cok gzl olmus cok işime yaradı

 105. 109

  zeynep said,

  eyvallah ama o kadar açık degil.pek beğenmedim

 106. 110

  sudenaz said,

  cok saolun yhsa emeğinize sağlık….cok ii oluyoo:)…

 107. 111

  Anonim said,

  allah razı olsun sağolun yha

 108. 112

  melda said,

  allah razı olsun sizdende olmasa edebiyattan kalcaz walla

 109. 113

  cici_elif said,

  cnum yha memet snn söledigin siteye girdm ama hiç bi bilgi alamadım cok yuaf bi sitedi k. bakam ama 😦 neeyssem bilgiler super burdaki ama 😀

 110. 114

  güney said,

  valla kardeş bunu yapandan allah razı olsun…

 111. 115

  Anonim said,

  O ZMN NİE VERİYOSUNUZ CEVAPLARI DOĞRU DEĞİLSE

 112. 116

  şahtu said,

  herşey çokkk güzel olmuşş teşkkürler

 113. 117

  RABİA said,

  çok teşekkür ederim beni ve arkadaşlarımı büyük bir azaptan kurtardın

 114. 118

  Anonim said,

  cidden çok ii olmus yaa

 115. 119

  Anonim said,

  çok tesekkr edeerm ALLAH razı olsun çok saol:D:D

 116. 120

  melek said,

  allah razı olsun olsun kitabımızda yok tu iyi olduuuuuu

 117. 121

  meftune kutlu said,

  ya saolun ama bize biz buraları çoktan gectik syf 38den sonrasını istiyoruzzzzzzzzzz

 118. 122

  PAYLASIM ICIN TSKRLR (elcin_tuncer@hotmail.com)

 119. 123

  elf said,

  sayenzde edbiyat kitabımı doldurabiliyorum.sayısalcıyım edebiyattan kurtuldm diodm ama 4 yıldan beri bni bırakmıo maalesef edebiyat.emeğin için saol.devamının gelmesi dileğiyle teşekkürler….;)

 120. 124

  Anonim said,

  devam etseydik yaaaaaaaaaaaaaaaa

 121. 125

  berfin said,

  valla yazan her kimse eyvallah çok işime yaradı benide nurgül hocanın gazabından kurtardınız sizin sayenizde hocanın gözüne girdim :))))))

 122. 126

  jale said,

  çk t.you yaaa

 123. 127

  samira said,

  arkadaşlar teşekkür ederim ama konuları ve sayfaları atlamadan yazssak hoca herşeyi istiyo lütfen yardım edin;.(

 124. 128

  ozge_061992@hotmail.com said,

  çok iyi yapmışlar cvp anında karşında

 125. 129

  ela said,

  teşekkürler yaaaaaa

 126. 130

  SEZGİN said,

  SAOLUN ÇOK GÜZEL OLMUS TŞKRLER

 127. 131

  neslıhan said,

  YA EDEBIYAT KITABI SAYFA 65 66 67 YOKMU COKK ACILLLLLLL

 128. 132

  fadime şengöz said,

  allah razı olsn

 129. 133

  faruk said,

  ya edebiyat kitabı sayfa 57 ile 70 arası yok mu…..?

 130. 134

  büşra said,

  dewamı yok mu?! yha!

 131. 135

  Anonim said,

  gerısı yok mu

 132. 136

  Anonim said,

  bşladnz bikre sonunu getrn barii

 133. 137

  gwz said,

  başldnz bikre sonunu getrn bariii

 134. 138

  Anonim said,

  çok tşk edeim ellerinize sağlık çok işime yaradı. devamını da getirirsiniz inşallah:))

 135. 139

  mustafa said,

  site cok güzel olmus . yapanın eline saglık.birde 70. sayfadan sonrasını yaparsanız sevinirim

 136. 140

  44kıltepelı44 said,

  iyi güzel de devamı yokmu

 137. 141

  ahmet said,

  arkadaşlar edebiyat ve dil anlatım kitaplarının cevap anahtarları satılıyor yazarı uğur kemal yiğit 9 10 11 12 sınıfların ben anakarqa ikamet ediyom mezunum bunlar satılıyor yukardaki gibi sayfa etkinlik boşluk hepsi var

 138. 143

  seda said,

  yaw kardfeşim yoğğğğğğğğğğğğğ

 139. 144

  eda said,

  çok işime yaradı be saolun ….

 140. 146

  prenses said,

  sağulun teşekür

 141. 147

  melek said,

  12. sınıf edebiyat kitanın sayfa 143 ün cevapları

 142. 148

  yagmur said,

  coook teşekkurler..yaa sagolun

 143. 149

  xxx said,

  ben 143.sayfadaki cevaplara bakıom bu çıkıo çokk saçma yhaaa:(

 144. 150

  edalı said,

  ya çok iyide devamı lazım be aga…

 145. 151

  5duyu said,

  5 duyu olarak verdiğimiz hizmetler,depresyon,panik atak,depresyon tedavisi,panik atak tedavisi,ilaçsız depresyon tedavisi,tms tedavisi,manyetik uyarım,tms,evlilik danışmanı,evlilik danışmanlığı,evlilik terapisi,aile terapisi,ilişki terapisi,psikoterapi,anksiyete bozukluğu ve yaşam koçu dur.

 146. 152

  Tuğ said,

  Teşekkrler… (:

 147. 153

  ilkay said,

  süper ya çokk tşkkrler 🙂

 148. 154

  Anonim said,

  ne bu be karsq bişy bi syf dn dqrine qecioo nsl bşy anlamdım…

 149. 155

  Anonim said,

  thenks kanki:)

 150. 156

  Banu Soylu said,

  Çok sağoll yahh Çok işimize yarıyorr.

 151. 157

  ela said,

  allah ne muradınız varsa versin :):) ilk günden hocanın gözüne girdm tmmdir bi sene rahatım sayenizde :D:D çoooook tşklerrr

 152. 158

  Anonim said,

  Allah Razı olsn :))

 153. 159

  cici-kiss said,

  yaw en onemli yerleri yasmamışsın işime yaramadı ama nee artık bazı yerlerde sacmalamışsın

 154. 160

  BuRcU said,

  yha vla çoq saolun bu sitede olmsa ne yaprm bilemiyorm çok teşekkrlr elinze sağlık x)

 155. 161

  siboşş said,

  allah çok sagolun yha.ödew den kurtuldum.elleriniz der görmesin.valla çok uykum wardı.ödewim bitti.yatagım bnı beklıo

 156. 162

  sevqii said,

  allah razıı olsun valla yaff byük dertten kurtardınn 😀 😀

 157. 163

  yalçın said,

  çok süper ya çok işime yaradı

 158. 164

  semavi said,

  çok guzel olmuş allah inşallah belanızı verir sizi hırsızlar

 159. 166

  LOVEPC said,

  allah ne muradın varsa verse versin çok güzel olmuş ellerine sağlık

 160. 167

  Anonim said,

  çooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkk sağ olun yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sizde olmasanız ne yapacam bilmiyorum çççççççççççççççççççççoooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk aaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaa çok teşekkurrrrrrrrrrrrrrrrlerrrrrrrrrrrrr

 161. 168

  ece said,

  cok tskkrler

 162. 169

  hlya said,

  yarım yamalak olmuş bu ne ya

 163. 170

  elif said,

  cevaplrın yerleri değişik olmuş bulamıom ama neyse yinede tşkrlr

 164. 171

  enerengiz said,

  yaa cok saolunda cevaplar cok karısık verilmiş daha düznli olmazmı ama yinede saolun :)))

 165. 172

  enerengiz said,

  ilgilenlere duyurulur karısık vermeseniz olmamı yha ? 🙂

 166. 173

  Anonim said,

  allah sizden razı olsun bari sizin sayenizde bu tür ödevlerden feragat etmiş bulunuyoruz…

 167. 174

  Anonim said,

  :)) tşk

 168. 175

  Anonim said,

  allah sizden razı olsun

 169. 176

  özge said,

  sayenizde derse bi tek katılan ben oluyorum gerçekden çok işime yarıyo çokk saolunnn

 170. 177

  cansu said,

  Süperdiii yaaa walaa en gıcık aldığım hocayı bu cevplarlaa bozdum çoqqq saolun (:(:

 171. 178

  canan said,

  süper vala ya dersleri daha cok sevym artk

 172. 179

  aZ'ra said,

  yaa her sey için saolun ama bazı sayfalar nedenyok acaba ???

 173. 180

  EMRE said,

  SAĞOL KARDEŞ

 174. 181

  merve said,

  elinize saglık fakat kitabın devamını da isteriz lütfen bizi kırmayın.

 175. 182

  Anonim said,

  çok tşkkrler çk işime yaradı ya :))

 176. 183

  rojda said,

  ya nasıl bi cevaptır bunlar karman corman etmiş yalakalıga lüzum yok ayrıca

 177. 184

  İLHAN said,

  yaa burada 37 vermemişsiniz ne olur cok acilll…..:(:(:(:(:((:(:(:(:(:(:((:(:(:(

 178. 185

  leyla said,

  yawwwww 37 yok kiiiiiiiii

 179. 186

  leyla said,

  neysee yaa nankorluk etmeyelım yınede allah razı olsun ..

 180. 188

  aaaaa said,

  mal elif angut

 181. 189

  pınar said,

  allah sizden çokk razı olsun:)çok isim i gördü:)

 182. 190

  ESRA said,

  COOOOK TESEKKURLER

 183. 191

  sikiki said,

  yarak gibi olmuş

 184. 192

  isa said,

  super bı sayfa

 185. 193

  aysenur said,

  yaaaa ii hoş ama bazı sayfalar neden yok acaba ?mesela sayfa 34 dei sorulrın cwpları?

 186. 194

  aynur said,

  ya teşekkür ederiz yazmışsınız da hep eksik notlar yeterince yararlanamıyorum ama tabi ki yine de emeğe saygılarrrrrr……..

 187. 195

  sevde said,

  allah razı olsn çok yardımcı oldz

 188. 196

  Anonim said,

  allah razı olsun kardeşim

 189. 197

  c4k4l said,

  Site içeriği güzel… İnsanlar sıcak kanlı ama bazıları bulmuş ta bunuyor… Yok şu sayfa yok yok bu sayfa yok o zaman kendin alacaksın eline kalemi ter dökeceksin…Neyse yinede teşekkür ederim…

 190. 198

  yalan dünya said,

  83 ten sonrasını bulamadım yaa… ama yinede tşkler 🙂

 191. 199

  nalan... said,

  nası yaptını yha sayfalar hiç birbirini tutmuorm bi … yaramıo kısaca

 192. 200

  berrin said,

  sevgili arkadaslarım sıze verecegım sıte daha guzel bu sıtedekılerde guzel emegı gecenlere tşk ederm aa bıde buna bakın ısınze yarar

 193. 201

  Anonim said,

  düzgün hepsini yazınsanıza lan aradımı bulamamıyom 82-83 sayfa cevapları

 194. 202

  nzge said,

  sağol gardaş

 195. 203

  Anonim said,

  80 ve 81 i bulamdım bulan varsa kopyalayabilirmi buraya??

 196. 205

  ali said,

  begenmedım bok gıbı 66 ya kadar dıyok:)

 197. 206

  ezgi said,

  yaa 9.sınıf (2010*2011) edebiyat kitabı 82-83 cevaplar yokmu 😦

 198. 207

  ebru said,

  çok işime yaradı

 199. 208

  ebru said,

  hazırlayanın elıne sağlık

 200. 209

  pesimitt said,

  lan olum hemen birtane 96 ile 10 arasında cevaolarıkoyun tmmm..çabıolun lan çabıg

 201. 210

  pesimitt said,

  96 100 arası çabikın

 202. 211

  büşra said,

  bole bişi yapıyonuz saolunda biz sene sonuna kadarınımı işliyoruz diğerleri nerde 😦

 203. 212

  anonim said,

  gerizekalı mallar nie hepsini koymadınız yapacaksanız bi işi tam yapın amk

 204. 213

  yağmurr said,

  elinize sağlıkk çok işime yaradııı .d.d.

 205. 214

  Anonim said,

  Süper bisi ama devamını getirmek lazım biz isledikçe yazarım buraya bizden sonraki nesiller de faydalansın 🙂 zaman kaybı yaşamıyorum takır takır yazıp geçiyorum:)

 206. 215

  Anonim said,

  Walla Cok Süper Bişi Yapmışınız Ama… İnşallah Cevaplar Doğrudur

 207. 216

  berkay said,

  ooo burası baya sosyal bi site olmuşmuş millet konuları bırakmış konuşuo bayaa.d

 208. 217

  özlem said,

  çok teşekkür ederim yaa çok saolun ali hocanın çenesinden kurtuldum allah razı olsn sizden 🙂

 209. 218

  tyue5tutru said,

  coq saolun yardımcı oldunuz

 210. 219

  Anonim said,

  coook tsk ederimmm süper bırseyy valla elınıze saqlık…<3

 211. 220

  EqRu said,

  çok saoL baya işimee yaradıı ”elınıze saqLık” . :):);)

 212. 221

  seyma said,

  sayfa 28 den sonrasını neden vermedınz yha anlamıs deılım odevmız olmasa verrıdınız ama simdi yokkk:)

 213. 222

  Anonim said,

  elif demişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

 214. 223

  Anonim said,

  tşklerr…

 215. 224

  Anonim said,

  ee gerisi nerdeeeeeeeeee

 216. 225

  hafize said,

  çokkkk süperrr tsklr işime çokkk yaradı:)

 217. 226

  Anonim said,

  sayfa 28 29 330 31 niye yok malmısınız

 218. 227

  sanane said,

  119. sayfa neden yok

 219. 228

  esma said,

  tsklr işime çokkk yaradı:)

 220. 229

  banu said,

  anonim terbiyesizi düzgün konuş kimsin sen he anonim sana … girsin

 221. 230

  ayşegül said,

  muhteşem olmuş

 222. 231

  Anonim said,

  ölürüm çok sağolunnn 😀

 223. 232

  mehmet said,

  aga şunu adam gibi düzenleyin

 224. 233

  Anonim said,

  zohana kimse karışamaaaaaazzzzzzz
  lan ananızın amına ağaç diker gölgesinde bacınızı sikerim………….

 225. 234

  Anonim said,

  devamı yok mu yaaa

 226. 235

  azra said,

  bu nasıl cvp yarısı yok kitbın

 227. 236

  yesim said,

  bı bok etmez la sıcayım ıcıne

 228. 237

  isa said,

  sayfanız iğğğrençç olmuş :((

 229. 238

  orleons said,

  aynen:(

 230. 239

  Anonim said,

  devamı yok

 231. 240

  Anonim said,

  hiçbir işime yaramadıııı :((

 232. 241

  of yaaaaaaaaaaaa said,

  ya cevapları vermemişsiniz 😦

 233. 242

  alexle said,

  Всем привет! Интересует Ваше мнение а именно идеи бизнеса, кто что думает или кто с чем имел дело!? Есть пару вариантов которые мне понравелись с сайта по данной тематике http://openbis.ru/?rid=21848 но всё же хочу услышать с народа!

 234. 243

  artex said,

  Здравствуйте! Предлагаю раскрутку в социальных сетях, Вконтакте, Одноклассники.
  Индивидуальный подход к каждому, все вопросы в личку.
  аську 558378293

 235. 244

  xalyva said,

  Студент или школьник для тебя собраны все Рефераты в одном месте! заходи и выбирай http://arxivreferatov.ru/?rid=21848

 236. 245

  tvixster said,

  Обалдеть чел заработал 1мил на теле канале в прямом эфире смотри на http://youtu.be/npGjkcnhg7E

 237. 246

  Anonim said,

  olcme degerlendırme cevapları eksık bı seyler yapınız lutfen


Comment RSS · TrackBack URI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: