11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, sayfa 81-95 etkinliklerin cevapları, Lise 3 edebiyat dersi cevapları, SERVETiFÜNUN EDEBiYATININ OLUŞUMU

. SERVETiFÜNUN EDEBiYATININ OLUŞUMU

Hazırlık Çalışması 4
ı. “Sanatta ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir.” sözüyle, sanat ese*rinde, sanatçının üslubunun önemi vurgulanınıştır. Bu, sanatçının hangi sanat dalında olursa olsun, sanatının estetik yönünün kuvvetli olması gerektiğini ifade etmektedir. 2. Cemil Meriç, “Dergiler, hür tefekkürün kalesidir.” sözleriyle dergilerin, sa*nat, edebiyat, düşünce konularının özgürce konuşulduğu, yayınlandığı birer yer olduğunu ifade etmektedir.

İnceleme
ı. ve 2. Metin

1.Etkinlik
ı. Grup: Servet-i Fünun, “fenlerin zenginlikleri” anl***** gelmektedir.
2. Grup: Servet-i Fünun, 1891 yılındaAhmet İhsan tarafından çıkarılmaya baş*lanmış, 1896 yılında da derginin başına Tevfik Fikret getirilmiştir.
ı. Servet-i Fünun dergisi, bu dergi etrafında toplanan edebiyatçıların, savun*dukları edebi görüşlerini açıklamada, savundukları görüşler doğrultusunda kale*me aldıkları eserlerini yayınlamada bir araç görevi yüklenmiş, hatta bu dönem edebiyatçılanna bir edebi topluluk olarak adını vermiştir.
2. Tanzimat Dönemi Edebiyatı bir yenilik getirdiği için “Edebiyat-ı Cedide” olarak adlandırılmış, daha sonra Servet-i Fünuncular için önceleri bir alayolarak kullanılmış daha sonra ise isim olarak yerleşmiştir. Yeniliğin üstüne yenilik yap*maya çalıştıkları için Servet-i Fünunculara da Edebiyat-ı Cedideciler denilmiştir.
3. Muallim Naci, Tanzimat sonrası Türk edebiyatında ılımlıların başında bulun*maktadır. Eskiyi savunanlarla ılımlılar geleneksel yaşama tarzını sürdürürken, ye*niyi savunanlar Batılı yaşama biçimin uymak istemişlerdir.

4. Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmış, Fransızca başta olmak üzere ço*cukluk yıllarında Batı dillerini öğrenmiş, Batı edebiyatı zevkiyle yetişmiş, İstan*bul ‘da Batılı bir yaşama biçimi sürdürmeye çalışmış, edebiyatta zevki ve es tetiği ön planda tutmuş, toplumsal sorunlardan uzak durmuş, bireysel konulara yönel*miş sanatçılardır.
5. a Tanzimat Dönemi metinlerinde “hürriyet, adelet, eşitlik, görücü usulü*nün yanlışlığı, gazetenin gerekliliği” gibi toplumsal konular işlenmişken, Servet-i Fünun ve Kırk yıl adlı metinlerde bireysellik ön plandadır.
b. Servet-i Fünun döneminde “Sanat, sanat içindir.” ilkesi benimsenmiş, toplumsal konulardan ve sorunlardan uzak durulmuştur.
6. Servet-i Fünun Döneminde estetik zevkin ön planda olması, dönem sa*natçılarını sadece sanatla uğraşmaya sevk etmiş, siyasi ve sosyal problemlerden uzak durmalarma sebep olmuştur.
Anlama ve Yorumlama
ı. Tanzimat Dönemi Edebiyatını hazırlayan sebepler ile Servet-i Fünun Edebi*yatını hazırlayan sebepler arasındaki en önemli farklılık, Servet-i Fünuncuların aradan geçen zaman içinde bazı yeniliklerin oturmasından, fikri ve edebi alan ile toplum tarafından benimsenmiş olmasından sonra ortaya çıkmış olmalarıdır.
2. Servet-i Fünun ile Kırk yıl adlı metinler tema bakımından toplumdan uzak, bireysel bir konuyu işlemişlerdir. Buradaki bireysellik, şahsi değil, topluluk adına bir bireyselliktir.
Her iki metin de anı türünün yapı özelliklerini yansıtmaktadır. Anlatırnda ise çeşitli betimlerne ve benzetmeleri yapılmış, Tanzimat Dönemine göre daha edebi ve süslü bir dil kullanılmıştır.
3. Bir edebiyat dergisi editörü olarak, derginin sanat anlayışını açıklayan bir yazı yazınız.
Ölçme ve Değerlendirme
ı. (D) (D) (Y)
2 …. Servet-i Fünun dergisin … … Edebiyat-ı Cedide …
Doğru cevap D seçeneğidir. Recaizade Mahmut Ekrem’in teşvikleriyle eser*lerini yazmışlardır.
4. Dergi, Servet-i Fünuncuların edebi görüş ve çalışmalarını sürdürdüğü bir merkez olmuştur.

Öğretici Metinler
Hazırlık Çalışması
1. Öğretici metinlerde dilin, sanatsal bir biçimde kullanılması, anlatılmak iste*nenin karmaşık bir hal alıp anlaşılmamasına sebep olabilir.
Belirli bir düzeyde sanatlı anlatım ise öğretici metinleri, anlatım bakımından daha estetik kılabilir.
2. a. Günlük yaşantınızda eleştiri yapıp yapmadığınızı ve neyi, niçin eleştir*diğinizi belirtiniz.
b. Eleştirinin amacı, olumlu ve olumsuz yönlerin ortaya konarak, daha “iyi”nin ortaya çıkmasını sağlamaktır.
3. Hatıra ve gezi yazıları, kendilerinden sonraki dönemler için birer tarihi bel*ge niteliği taşırlar.
4. Servet-i Fünun Döneminde, II. Abdülhamit’in baskıcı yönetimi altında bulu*nan aydınların birçoğu Avrupa’ya özellikle de Paris’e kaçmışlardır. Ülkedeki bu baskıcı yönetim zamanında herhangi bir savaş olmamasına rağmen Batı karşısındaki gerileme devam etmiştir. Sosyal yaşamda, özellikle Tanzimat’ın ilanından sonra meydana gelen değişiklikler yavaş yavaş toplum tarafından kabul*lenilmiş ve devletle birlikte halk da yüzünü Batı’ya dönmeye başlamıştır.

1.Etkinlik
ı. Grup: Biraz Daha Hakikat adlı metnin yazIlış amacı, bilgi vermektir.
Grup: Biraz Daha Hakikat adlı metin iletisi, Servet-i Fünun ve yeniliktir.
Grup: Biraz Daha Hakikat adlı metindeki kelime grupları, cümleler, parag*raf1ar metinde anlam birliğine sahip kümelerdir.
Metindeki bu anlam birliğine sahip kümeler, metin iletisini ifade etmek, onu açıklamak, hakkında bilgi vermek amacıyla bir araya getirilmişlerdir.

ı. Biraz Daha Hakikat adlı metnin ana fikri, “Servet-i Fünun ve yenilik”tir. Bu . ana fikir, metnin ait olduğu sosyal ve siyasi şartlarla, Servet-i Fünun’u oluşturan şartlar dolayısıyla ilişkilidir.
Metin eleştiri (tenkit) düşüncesiyle kaleme alınmıştır.
Metindeki ifadeler, bilgi vermek, açıklama yapmak amaçlandığı için açıktır. Metindeki “gazete, makale, Dekadan, edebiyat okulu, edebi hareket, sanat, sa-
natkar, taklit, estetik, roman, ilerleme” gibi terim ve kavramlar kullanılmıştır.
Metinde günlük hayatla ilgili olarak, her alandaki işbirliğinin bugün için zorun*luluğundan bahsedilmiştir.
4. Metinde anlam tutarsızlığı veya birbiriyle çelişen düşünceler mevcut değildir.
a. Metinde somut ifadeler daha çok kullanılmıştır.
b. Bu durum öğretici metinlerin, bilgi vermek, açıklama yapmak, yönlen*dirmek, haberdar etmek gibi amaçlarının olmasından kaynaklanmaktadır.
Metin, öğretici metin geleneği içerisinde edebi tenkit alanında yazılmıştır.
Biraz Daha Hakikat adlı metni hangi yayın organında yayınlayacağınızı 00*lirtiniz.
8. Hüseyin Cahit Yalçın
Hüseyin Cahit Yalçın (d. 1875 – ö. 1957) yazı hayatına Servet-i Fünun döne*minde edebiyatçı olarak başlamış, II. Meşrutiyet, Atatürk, İsmet İnönü ve DP dö*nemlerinde her daim sert kalemiyle yazdığı polemik ve eleştirilerle ve aynı za*manda da kültürün yaygınlaşmasına destekleriyle akıllarda kalmış, gazeteci, ya*zar, siyaset adamıdır.
1908′de II. Meşrutiyet’in ilanı ile edebiyatı bırakmış ve politikaya ginniştir.
Ağustos 1908′de Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım ile birlikte Tanin Gazetesi ‘ni kurdu, İttihat ve Terakki’nin siyasi alanda bir nevi kalemşöru oldu. Aynı yıl, 1908*1912 Osmanlı Meclisi Mebusanı’an İstanbul milletvekili seçildi. 1911′de Düyunu Umumiye Dayinler vekili oldu. 1913 ‘ten sonra tek parti hiiline gelen İttihat ve Te*rakki’yi eleştinneye başladı. Haziran 1919′da Malta’ya sürüldü. 1922′de Tanin’i yeniden çıkannaya başladı. Hükümete yönelttiği ağır eleştiriler ve eski İttihatçıla*rı savunması dolayısıyla 1923′te İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı. 1925′te mü*ebbet sürgün cezası ile çorum’a gönderildi. Bu tarihten sonra, Atatürk’ün ölümü*ne kadar politikanın dışında kaldı.
1933′te Akşam gazetesinde yazılar yazmaya ve Türk kültür hayatının önemli yayın organlarından biri olan Fikir Hareketleri dergisini yayımlamaya başladı. Atatürk’ün ölümünden sonra, İsmet İnönü’nün teklifiyle tekrar politikaya döndü. 1939-1954 yılları arasında Çankırı, İstanbul ve Kars milletvekilliği yaptı. 1954′de 79 yaşında tutuklanarak hapse girdi çıktı.
1957 yılında ölmüştür.

Biraz Daha Hakikat adlı metin yazarın sert kişiliğini, eleştirici yönünü ortaya koyması bakımından, kitabın adının “Kavgalarım” olduğu da düşünülürse ilişkilişdir.
2.Metin
Gezi Yazısı
ı. On Birinci Mektup adlı metnin yazılış amacı, gezilen yerler hakkında bilgi vermektir. Metnin ana fikri, Mısır ve piramitlerdir. Türü ise, gezi yazısıdır.
2. Metindeki “iki şerit gibi ekilmiş araziler”, “deve kervanı “, “bedeviler”, “merkepçiler, deveciler, fotoğrafçılar”, “müzik ve dilenci grubu” ifadeleri döne*minin sosyal gerçekliğini yansıtan ifadelerdir.
2.ETKINLIK (
ı. Grup: Biraz Daha Hakikat ve On Birinci Mektup adlı metinler, okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılmışlardır.
Bu durum öğretici metinlerin yazılış amacıyla parelellik gösterir.
2. Grup: Biraz Daha Hakikat adlı metinde “Servet-i Fiinun ve yenilik”, On Bi*rinci Mektup adlı metinde ise “Mısır ve piramitler” teması işlenmiştir. Temaların birbirinden farklı olması hem metinlerin türü hem de anlatılanların birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
3. On Birinci Mektup adlı metindeki ifadeler, bilgi vermek amaçlandığı için açık ve kesindir.
3.ETKINLIK (
ı. Grup: Bkz. 2. soru
2. Grup: Metindeki “delta, üçgen, piramit, mumya, ebu’l-hevl” ifadeleri terim ve kavramlardır.
Bu bakımdan On Birinci Mektup adlı metin, öğretici metin olması dolayısıyla yoğundur.
4. Metinde somut ifadeler daha baskındır. Fakat yazarın edebi üslubundan kay*naklanan birtakım benzetmeler ve sanatlı söyleyişlerde soyut ifadelere de yer ve*rilmiştir.
On Birinci Mektup aldı metin “gezi yazısı”dır.
Cenap Şahabettin
l870′te Manastır’da doğdu. Babasının Plevne’de şehit düşmesinden sonra aile*siyle İstanbul’a geldi. İlköğrenimini Tophane’deki Fevziye Mektebi’nde yaptı.

Gülhane Askeri Rüşdiyesi ‘ni bitirdi. Tıbbiye İdadisi ‘nden sonra Askeri Tıbbiye ‘den mezun oldu. Hekim yüzbaşı oldu.
Paris’te 4 yıl ciJt hastalıkları ihtisası yaptı. Yurda döndükten sonra Mersin, Ro*dos, Cidde’de karantina hekimliği, sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914′te emekliye ayrıldı.
Darülfünun ‘da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri okuttu. Kurtuluş Savaşı sırasın*da Kuva-yı Milliye ‘ye karşı olumsuz tutumu nedeniyle öğrencileri tarafından isti*faya zorlandı. Daha sonra cumhuriyeti destekledi ama yalnızlıktan kurtulamadı.
İlk şiiri 1885′te daha öğrencilik yıllarında Saadet gazetesinde yayımlandı. Ön*celeri Muallim Naci ‘nin etkisiyle divan türü şiirle uğraştı. Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan ‘dan etkilenerek Batı tarzı şiire yönel*di. Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil ‘le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri oldu. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. Diğer Servet-i Fünuncuların tersine bireysel şiiri tercih etti. Edebiyat-ı Cedide ‘nin en aşırı örneklerini verdi. Şi*ire “nesirmusikisi” dedi. Şiirlerinde kullandığı “Saat-i semenfam “, “çeng-i müzeh*hep”, “nay-i zümürrüt” gibi deyimler, imgeler döneminin sanat dünyasında önem*li tartışmalar yarattı. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek: “Yakazat-ı Leyliye” ve “Elhan-ı Şita” şiirleridir. 12 Şubat 1934′te İstanbul’da beyin kanamasından yaşamını yitirmiştir. Kabri Bakır*köy’dedir.
Eserleri:
Şiir: Tamat (1887)
Seçme Şiirleri (1934, ölümünden sonra) Bütün Şiirleri (1984, ölümünden sonra) Tiyatro:
Körebe (1917) Düzyazı:
Hac Yolunda (1909) Evrak-ı Eyyam (1915) Afak-ı Irak (1917)
A vrupa Mektupları (1919)
Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (1918) Vilyam Şekispiyer(1932)
On Birinci Mektup adlı metindeki birtakım sanatlı söyleyişler ile anlatılanların kurgulandığı üslup Cenap Şehabettin’in edebi kişiliğiyle örtüşmektedir.

4. ETKINLIK
ı. Grup: Ahmet Hikmet’i Nasıl Tanıdım? adlı metin bilgilendirmek, haber ver*mek amacıyla yazılmıştır.
Grup: Metnin ana fikri “Ahmet Hikmet”tir.
Grup: Metin hatıra (anı) düşüncesiyle yazılmıştır.
ı. Verilen metinlerde dikkati çeken yön daha önce de belirtildiği üzere toplum*dan, sosyal sorunlardan uzak ve bireyseldir. Bu durum, Servet-i Fünun Dönemi öğretici metinlerinin bireysellik etrafında şekillendiğini göstermektedir.
2. Metinde döneminin siyasi gerçekliğini yansıtan ifadeler “Türkçülük” fIkridir. Sosyal gerçeklik olarak ise, sanatçıların ev toplantıları gösterilebilir.
3. Anlatım bozukluğu olan cümleler şunlardır:
Bu sebeple o zamana kadar tanımadığımız, görmediğimiz birçok adamlara rastgeliyor ve birçok kişilerle temas ediyorduk. “(çoğul eklerinİn yanlış kul*lanımı)
“Uzanan ellerimiz birbiriyle kucaklaştı.”Dai Dai Hua Jiao” bu sayfa eş zamanlı olarak seo yarışması için hazırlanmıştır anlamsız kelımelerı mazur görünüz.”(Kelimenin yanlış anlamda kullanılması.)
“Başka herhangiyazarlar arasında ihtimal kırgınlığa varabilecek … ” (Gereksiz sözcük kullanılması)
“Fransızcada birçok Latin( ce) kelimeleri var, İngilizcede de birçok Fransız(ca) kelimeleri olduğu gibi … ”
(Ek eksikliği ve çoğul ekinin yanlış kullanımı)
Metin günümüz için Servet-i Fünun Dönemine ışık tutan bir öneme ve değe*re sahiptir.
5. Verilen cümlelere göre dergiler, döneminin, sanat ve edebiyat hayatına yön veren, sanatın fikri ve edebi yönünün yer aldığı birer merkez konumundadır.
6. Mehmet Rauf (d: 12 Ağustos 1875 – ö: 23 Aralık 1931)
İstanbul’da doğmuş ve küçük yaşta edebiyat ile ilgilenmeye başlamıştır. Bah*riye Okulu/na gitmiş İngilizce ve Fransızca öğrenmiştir. Yakından takip ettiği Ha*lit Ziya’nın eserlerine ve realizm akımına ilgi duymuştur. Fransız yazar Paul Bo*urget’yi okurmuş ve ondan etkilemiştir .. 1896 yılından itibaren Servet-i Fünun’da yazmaya başladı.
Romanlannda genelde İstanbul ve çevresinde yaşayan seçkin ailelerin arasın*da geçen aşk ilişkilerini konu almıştır. Zaman zaman şiirler de yazmıştır.

Eserleri Romanlan:
Eylül
Ferda-yı Garam Karanfil ve Yasemin Genç Kız Kalbi Böğürtlen
Son Yıldız
Halas
Ceriha
Kan Damlası Hikaye:
İhtizar
Son Emel Aşk Kadını
Eski Aşk Geceleri İlk Temas
İlk Zevk
Oyun:
Pençe
Memur şiirler:
Siyah İnciler
Anlama ve Yorumlama
ı. Servet-i Fünun Döneminde edebiyat ve sanat tartışmalan “sanatın sanat için mi, toplum için mi?” yapıldığı eksenindedir.
2. Tanzimat Döneminde Batı’dan gelen fikirlerin ve edebi unsurların yayın kaynağı, halkı bilgilendirip eğitmeyi amaçlayan aydınlar için herkese hitap eden gazetedir.
Servet-i Fünun Döneminde ise, herkese değil de sadece belirli aydın zümreye hitap eden dergi, gazetenin yerini almıştır. Bunun temelinde ise “estetik kaygı” vardır.
5.ETKINLIK
1. Gnıp: Servet-i Fünun Dönemi öğretici metinleri eleştiri, gezi yazısı ve hatıra olarak kaleme alınmış ve bireysel temalar işlenmiştir.

Tanzimat Döneminde ise, makale ve fıkra gibi türler yapıyı belirlemiş ve top*lumsal sorunlar ele alınmıştır.
2. Grup: Servet-i Fünun Dönemi öğretici metinlerinde edebi bakımdan daha oturmuş bir dil ve üslup kullanılmış, dil ağırlaşmıştır.
Tanzimat Döneminde ise eskiye oranla daha sade bir dil kullanılmış ve edebi süs ve sananan kaçınıımıştır.
6.etkinlik
Edebi tenkid, Gezi yazısı ve Hatıra türlerinden Biriyle bir yazı kaleme alınız.
**çme ve Değerlendirme
ı. (D), (D), (Y)
2. o” tenkit, gezi yazısı ve hatıra …

4. Doğru cevap A seçeneğidir. Tevfik Fikret’in Rübab-ı Şikeste adlı eseri şiir kitabıdır.
5. Servet-i Fünun Döneminde bireysel konulann işlenmiş olması, sanatta “es*tetik kaygı” ve “zevk” anlayışının benimsenmesi dolayısıyladır.

Reklamlar

109 Yanıt so far »

 1. 1

  gülcan said,

  çok saçma buldum çok yetersizdi herşey eksik çok yetersizdi ltfn düzeltin şunu yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 2. 2

  caqatay said,

  yha krdşm kitabın başından sonuna kadr verseniz etkinlikleri çok güzel olur emiğinize yinede saygı ama kitabın başından sonuna kdr tüm etkinlikleri vrn ne olur

 3. 3

  gülcan said,

  bence de yha ltfnn kitabın başından sonuna verin yeter yha deli oluyorum böyle işlere banane yha anneme sölicem

 4. 4

  berat said,

  yuuuuuuuuuuuuuuuuuu hepiniz kötüüüü yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 5. 5

  ipek said,

  evet ya kitabın en başından olsun çok teşekkürler şimdiden

 6. 6

  MEMOLİ said,

  İNSAN BAŞTAN SONA YAZAR BEE

 7. 7

  fdgfdg said,

  berbat bi site

 8. 9

  özgür esra said,

  yha yaptığınız işi tam yapın yha bune kaçıncı sayfanın cvpları lan buu

 9. 10

  Şeyda said,

  Lütfen kitabın başından bütün konuları vern

 10. 11

  osman said,

  çok yararlı olmuş.

 11. 12

  mehmet said,

  idare etmez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. 13

  mehmet said,

  idare etmez!!!!!!! berbat sayhaları yazmıyorrrrrrr

 13. 15

  mehmet said,

  lan am kafalar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

 14. 16

  mehmet said,

  en büyük galatasarayyyyyyyyyyy

 15. 17

  hasan said,

  kitabin basin dan sonuna kadar versediydiniz süper olurdu hic olmamis

 16. 18

  meltem said,

  bu ne yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

 17. 19

  Ben said,

  Neyin ne olduğu belli değil yinede teşekkürler ama site daha güzel olabilirdi

 18. 20

  BERNA said,

  YA KİTABIN BAŞINDAN VERSEYDİNİZ DAHA MAKBULE GEÇERDİ BEN 81 Cİ SAYFAYI NE YAPAYIM BAŞINDAN VERİNKİ Bİ YARARI DOKUNSUN

 19. 21

  GÜLŞAH said,

  Bİ İŞE YARAMAZ Kİ BU

 20. 22

  Anonim said,

  HİÇ OLMAMŞ

 21. 23

  isimsiz said,

  la azcık bastan verin daha yardımcı olun az daha

 22. 25

  ayşenur said,

  kitabın bşından olsa daa ii olurdu ama neyse ikinci dnem o konularageliriz hralde o zamn işimize yarar

 23. 26

  sanalika said,

  saol bilgiler için

 24. 27

  qizem said,

  ewt yha gzL ama keske başından werseydınız hocaların ılk bastan gzune gırseydık 80.sayfadan sora deıl ama saoLun yınede makbuLe gectı xdxD

 25. 28

  suden said,

  bune ya sayfa 81 başlamış ne yapıcam 81. sayfayı o sayfaya gecene kadar okul biter zaten lütfen başın dan verin yaaa

 26. 29

  SEma said,

  yha bu ne bölee cok karısıkk begenmedimmm brz dha acıklayıcıı olsaa daha da gzl olur yınede emege sayggı

 27. 30

  Anonim said,

  ya nebiçim bişey bu ya baştan verinki sırayla yapalım gidelim biz okulda 81. sayfadan başlamadıkki

 28. 31

  Anonim said,

  bu ne ya biz okulda 81. sayfadan başlamadıkki hç begenmedim baştan sırayla verseler ve sayfa sayılarınıda yazarsalar ii olur

 29. 32

  irem said,

  emeqinize tşk ederim ama kitabın başından yapmanız dha qsl olurdu bizler iiçn:P xD

 30. 33

  mjkujkl said,

  ukfıkuyyyyytıktyıtyfm8k768768ö7ıl7ı

 31. 34

  çokk güzel olmus yasasın metin2 gm

 32. 35

  teşekkürler…

 33. 37

  moda tasarım said,

  tşk

 34. 38

  büşra said,

  aradığım şeyi bulamadım etkinlikleri daha ayrıntılı bi şekilde werseniz daha çok işmize yarıcak…

 35. 39

  tuğba said,

  ya lutfen 11 .sınıf edebıyat kıtabının cvplarını ıstıyrm

 36. 40

  Anonim said,

  süper olmuş

 37. 41

  neslikan said,

  bencede en büyük galatasaray ve iyi olmuş

 38. 42

  volkan said,

  saçmalama nesli

 39. 43

  jiyan ka said,

  cidden yaa ltfn kitabın hepsini yasın beaa

 40. 44

  Anonim said,

  güzelllllllllllllllllllllllll

 41. 45

  Anonim said,

  güzelllllllllllllllllllllllll harika

 42. 46

  Anonim said,

  bencede güzel olmuş

 43. 47

  Anonim said,

  jhk

 44. 48

  seda said,

  hiç güzel olmamışşşş

 45. 49

  Anonim said,

  bune yafff hecc hoşş oLmamışş aradıkLarımı buLamadımmm yhafff (X yinede tşk

 46. 50

  gizem said,

  bunlar içinde çok çok t.ş.kler keşke kitabın başından beri yazsanız..lütfen çok acill

 47. 51

  isimsiz said,

  bune yaaaaaaa iğrencinde iğrenciiiiiiiiiii

 48. 52

  isimsiz said,

  bunca kişi baştn istio bncede baştan yazın artkkkkkkkkk:@
  bu ne 80.sayfaya kdr okul bitrr

 49. 53

  tuba said,

  bilgiler için teşekkürler ama yetersiz hepsini yaprsanz sewinirim

 50. 54

  esra said,

  bune yaaaaaaa iğrençççççççççççççççççççç

 51. 55

  esra said,

  gerçekten 80. sayfaya gelene kadar okul biterrrrrrrrrrrrrr

 52. 56

  Anonim said,

  iğrençççççççç ötesi bii

  • 57

   Anonim said,

   sensin igrennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnçççççççç bulmuşda bulanıyo

 53. 58

  Anonim said,

  yok mu anam cvpları yok mu

 54. 61

  Anonim said,

  oogogosşlgsşög

 55. 62

  hatıce said,

  güzel

 56. 63

  ela said,

  ta 6. cı sınıf yapın haaaaaaaaaaaaaaaaa

 57. 64

  belamsn said,

  ya az doqru verin ya bi 48. sayfanın cevabı yok be ne biçim site aaa

 58. 65

  gül aydın said,

  ya tamam herşey iyi gzlde keşke biraz yorum flnda yazsaydınız bari onlara göre bizde biraz değiştirir yapardık sorunun cvbını veriyom hoca yorumu istiyo sinir oldum yhaaaaaa 😦

 59. 66

  güneş said,

  bu nee yaaa aq bok gbi ne yararı var bunun da açıklayıcı olblrdşi nese ypn bukdarnıda düşnmüş bari saolsn 😦

 60. 67

  güneş said,

  ?

 61. 68

  Anonim said,

  yorum yok…. :S:Ss

 62. 69

  rose said,

  emeğinize sağlık sizlerin sayesinde ödevlerimizden artı alıyoruz

 63. 70

  merve said,

  basından sonuna kadr olsa da işimize daha çok yarasa her sayfa için bska yerde arıoz

 64. 71

  Anonim said,

  sf:95 nerde

 65. 72

  hiç said,

  ehhh işte

 66. 73

  selen said,

  güzel fakat ikinci dönemin cevaplarını da gönderseniz

 67. 74

  ece said,

  ya tmm saolun 81 95e kadar yardımcı olmussunuz ama bizim dersler burda bitmiyokı ya devamı nerde ama yınede cok tesekkurler 🙂

 68. 75

  ece said,

  ya arkadaslar devamını beklıyorum lutfen biz lise 3 lere yardım edın ya niye kimse bizi anlamıyooooooooo puf ya puffffffffffffffffffffffff

 69. 76

  Anonim said,

  bide şunların hangi sayfadaki soruların cvplarını yazsanız

 70. 77

  sevim said,

  yavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzel olmuş

 71. 78

  Anonim said,

  cok iii ama azda olsa yetersız

 72. 79

  Anonim said,

  yorum yok 😀

 73. 80

  büşra said,

  o bilgileri beğenmeyenler oturun kendiniz yapın ulen bu sayfayı adam uğraşmış yapmış tenbeller bide bahane buluolar.hem ödew yapmayı bilmzler hemde siteye saçma sapuk yorum yaparlar.ama şu da var ki siteciler madem yapıonuz sayfa numaralarını da koyun bari!!!

 74. 81

  EsMeR said,

  yapmayın bea XD

 75. 82

  11fen said,

  yav vallahakalbiniz kırılmasın ama hiç güzel olmamış çünki ardağım hiçbir şey yokkkkkkkkkkkkkk

 76. 83

  11fen said,

  11 fen batman beşiri yukarıdakini ben yazdım nurettin ömer tahiir mustafa yektem rojin ABDURRAHMAN hakan ali furkan hatip isa ramazan müzeyyen mizgin halime hasine rajda gülcan başkanserhat ersin rıdvan biz yasemin ırmak hocayı çokkkkkkkkkk seviyoruz hepimiz ona aşıkkkkk olduk ulaaaaaaaaa

 77. 84

  cansu said,

  çok iyi oldu işime yaradı teşekkür edrim

 78. 85

  erdoğan said,

  fener

 79. 86

  Anonim said,

  gerçekten çok açık degil biraz daha ayrıntı

 80. 87

  mashar said,

  biraz daha ayrıntı

 81. 88

  yeşim said,

  bilal hocanınkinden iyi

 82. 89

  mine said,

  bizim gibi etkinlik sorularında sorun çekenler için muhteşem

 83. 90

  yeşim said,

  büşraya katılıyorum

 84. 91

  Anonim said,

  ferhat demişki hiç birşey

 85. 92

  hatice ceylan said,

  yaa çokkk sagolun da ama bu kadarmı sadece bana daha fazlasılazımdı ammm yinede çokkkk teşekkür ederimm devamı olsa daha iyi olcaktı ama olsunn bunada şükür diyelim:):):)

 86. 93

  nas said,

  yha son konuları da ıstıoruz ama qerısı yok mu bunların 🙂

 87. 94

  dilek said,

  çok saça malllar

 88. 95

  betül said,

  ya bastan sona kadar yazsaydınız be yazılım var ödevim yarıda kaldı offf yaaaaa:(

 89. 96

  BÜLENT said,

  sıçayım yaptığın sayfanın içine

 90. 97

  ezgi said,

  bn ardağm mı blamıyorum ki brda hasan hüseyinn yazdığı ktap’ın srularınn cvpları cıkmıyo hç bir stede :S

 91. 98

  birogretmen said,

  teşekkürler…

 92. 99

  sınırlenen kız said,

  hea bu ne la dogru düzgn werseniz yanee :@

 93. 100

  Tuna said,

  Ya Arkadaşlar Emeğe Saygı Lütfen Bakın URL’de 11.sınıf edebiyat cevapları – sayfa 81-95 yazıyor. Saçma Sapan Yorumlar Yapmayın İnsanlık Vazifeniz Olan İlk Önce Teşekkür Etmesini Bilin.

  Eline Sağlık Teşekkürler Çok İşime Yaradı..

  • 101

   seraa said,

   yaaaa eksik niye veriliyo ya herşey yarım yamalak bune ya
   nefret ediyorum!!!

 94. 102

  çağla said,

  çok yararlı olmuş çok işime yaradı anlayana tabi teşekkür ederm

 95. 103

  hasret said,

  iy hoş da benim sayfaların cevabı yok yavv

 96. 104

  isimsiz said,

  yaaaaaaaaaa hiç işime yaramadı

 97. 105

  Anonim said,

  🙂 teskkrler çok işime yaradı 🙂

 98. 106

  Anonim said,

  şunu baştan sona verseydnz ne olurduuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 99. 108

  kader said,

  bi de yaptıkları sayfayı beğeniyolar madem ihtiyacın yoktu ne diye giriyon o zaman

 100. 109

  Anonim said,

  lan oruspu çocukları
  bune biçim site


Comment RSS · TrackBack URI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: